Borgøy, 5566 TYSVÆR

Borgøy

Tysvær
Prisantydning

3 400 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger98 820,-
 • Totalpris3 498 820,-

Borgøy - 4 Fritidstomter med nydelig utsikt og 4 båtplasser i båthavn

Detaljer

4 solrike panorama hyttetomter i høyden over hovedgarden.

Kan bygge opp til 100 kvm. bruksareal (innvendige mål)!

4 båtplasser i båthavn med eksisterende flytebrygge.

Hyttetomtene ligger på det høyeste punktet i Hattarvågen, med utsikt mot Skjoldastraumen og båthavna. Hver tomt har egen båtplass i båthavn.

Tomtene med god utsikt og solforhold. Privat vannforsyning og tilknytning til felles kloakkanlegg. Attraktivt tur- og rekreasjonsområde hvor båten brukes til og fra bilen, butikken og til å utforske Skjoldafjorden, Hervikfjorden og Boknafjorden.

Bygningene tilpasses topografi og eksisterende bygningsmasse.

Hager kan inngjerdes eller avgrenses med hekk. Bygget skal plasseres slik at sirkelen i reguleringskartet kommer innenfor byggets yttervegger.

Kloakk: Kloakkanlegget eies av Hattarvågen Tekniske Sameie. Det er kun grovvann de tar imot så det må graves ned felles slamavskiller som blir tømt kommunalt årlig. Tilkoblingsavgiften er kr 27.000,- pr enhet og det har en årlig vedlikeholdspris på kr 5000,- pr enhet. Det er ca. 10 brukere pluss Sjøhuset som bruker anlegget og det er godkjent utslipp til sjø i følge selger.

Vann: Det er allerede boret borehull på 90m for de 4 tomtene. Det ble gjort i mai. Kostnaden for dette er tatt.

Strøm: Det er lagt opp skap og Haugaland kraft har tatt høyde for hyttene da anlegget på Borgøy ble oppgradert i forbindelse med Kommunedelplan og antall nye hytter. Skap ligger like ved der veien til tomtene skal gå opp, hvor kloakk ledning for grovvann nylig er gravd ned og tilkoblingspunkt til tomtene er lagt ut.

Fiber: Karmsund Kraft har lagt ut fiber til Borgøy nå i vår. De første er allerede koblet til. Tilkoblingspunkt er det samme som for strøm. - Mobil dekning: Telia har best mobil dekning på Borgøy.

Tinglysing: Det er tinglyst en del servitutter på tomtene som ikke gjelder tomtene. Dette er ting som gjelder hovedbruket som tomtene er utskilt fra. Det er normalt at alt som er tinglyst på hovedbruket blir tinglyst på tomten ved utskilling. Kjøper kan slette alt dette innholdet om kjøper ønsker.

Det vil bli tinglyst rett for tomtene å ha 1 båtplass hver i eksisterende båthavn. Dette gjøres før overtagelse.

Det vil bli tinglyst rett for tomta å være tilknyttet felles privat borehull for vann og kloakkanlegg samt tilhørende stikkledninger for dette mot forholdsmessig deltakelse i vedlikehold.

Både båthavn, borehull for vann og kloakkanlegg står på selgers eiendom, som er grunneieren i området.

Adgang til utleie

Her kan man bygge fritidsbolig som kan leies ut eller ikke, etter eget ønske.

 • Beliggenhet

  Øya Borgøy ligger sentralt på Haugalandet, et par-tre timers reise fra Stavanger og Bergen og en halvtimes kjøretur øst for Haugesund. Øya er antakelig mest kjent som fødestedet til maleren Lars Hertervig. Dette er hans rike med den blonde granittranden som gjør fjorden så vakker og lyset her så unikt.

  For tiden er det syv fastboende på Borgøy. Det er ikke bare naturen og lyset som er unikt her – framfor alt er det stillheten – du hører ikke andre lyder enn de naturen selv lager og innimellom en skyssbåt eller en påhengsmotor i havna. Folk på Borgøy sier: Finner du ikke stillheten på  Borgøy kan du slutte å lete.

  Øya har ikke fastlandsforbindelse. De som eier hytte på Borgøy parkerer bilen mens de tar båten over fjorden. Båten brukes også til å utforske Skjoldafjorden og Herviksfjorden for å finne den perfekte fiskeplassen, en hemmelig krabbe og hummerplass eller din egen vik med blankskurte svaberg hvor du kan ligge og se skyene passere.

  En kan padle kajakk Borgøy Rundt, rusle langs de vakre grusveiene og oppleve et naturlig parklandskap. En kan jogge, bade, eller en sjelden gang gå på kino i Låven til Knut Olav, eller plukke bær og sopp, gå lang tur til Borgøynuten, stå på vannski, fiske fra brygga, grille på lekeplassen eller delta i strandrydding og dugnad på veien til Hertervigtunet.

  Hyttefolk på Borgøy elsker sin løyndomsfulle øy. Øya har egen restaurant med gourmetkvelder, det arrangeres jevnlig Afternoon Tea på det nedlagte bedehuset, eller quizkvelder, konserter og andre arrangementer. Kunstløå har sommerutstilling samt brukt- og antikk utsalg.

  Regulering

  Tomtene ligger i område regulert til fritidsformål.

  Her er utdrag av reguleringsbestemmelsene som også er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet:

  Fellesbestemmelser: (nynorsk følger)

  1.1 All graving og sprenging i terrenget skal gjerast skånsamt. Område som ikkje skal nyttast til veg, byggegrunn eller anna permanent anlegg i samsvar med planen, skal førast tilbake til opphaveleg utsjånad innan 1 år etter anleggs-slutt. Eldre vegetasjon skal i størst mogeleg grad takast vare på. 1.2 Området sin karakter skal utviklast vidare gjennom utbyggingstiltaka. Langs vegane i busette område kan bygda utvikle seg vidare med hus i klassisistisk eller moderne stil. Hagar kan opparbeidast med stakitt eller hekkar. I skogområda og eksisterande naturområde skal bygg og anlegg underordnast naturen. 1.3 Forskrift om miljøretta helsevern av 25.04.03 nr 486 gjeld heile planområdet og set krav til alle verksemder i området.

  2.3 Område for fritidsbustader. Kvar fritidsbustad er markert med sirkel på plankartet. Bygget skal plasserast slik at sirkelen blir liggande innanfor bygningen sine ytterveggar. Fritidsbustaden (inklusive ev. anneks/ bodar) skal ha eit maksimalt bruksareal på 100 m2. (T-BRA. Arealet blir rekna etter NS 3940.)

  I område C, D, E, F, G og H skal bygningane tilpassast topografi og eksisterande bygningsmasse, men eit kvitt, klassisistisk formspråk kan godkjennast. Hagar kan inngjerdas eller avgrensast med hekk.

  • kr 3 400 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 85 000,-
  • kr 98 820,- (Omkostninger totalt)
  • kr 3 498 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

  Ligningsverdi

  Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Arealplankart, Grunnkart, Reguleringskart, Reguleringsbestemmelser og Kart over båtplasser og tomter. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 5. jan. 2022

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-21-00226
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.