Ekrene Næringspark 24 og 26

Sveio
Prisantydning

4 990 000,-

Solgt
 • BRA
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår2014
 • Omkostninger126 080,-
 • Totalpris5 116 080,-

Næringseiendom med god profilering mot F47. En av to enheter utleid på langsiktig avtale. Lave driftskostnader.

Detaljer

Moderne kontorbygg oppført for selger i 2014. Bygget består av to seksjoner med ca samme areal i hver. Utleid seksjon inneholder innarbeidet legesenter/-klinikk med langsiktig leieavtale. Ledig seksjon inneholder tidsmessige kontorer med 5-6 kontorplasser, møterom, kjøkken og toaletter. Parkeringsarealer på eiendommen. God profilering mot F47.

Ekrene Næringspark er i rask utvikling, og det er nå nesten utsolgt for tomter på området.

Tidsmessig og vedlikeholdsvennlig standard. Full FDV-dokumentasjon foreligger. - Lave energikostnader og valg av materialer gir lave driftskostnader. - Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. - 2 varmepumper i hver seksjon, ellers panelovner. Varmekabel i vannledning. - Meget godt lydisolert. Bygget med tanke på å kunne arbeide i ro og fred. - God parkering. - Tilkoblet fiber fra Haugaland Kraft. - Innbruddsalarm med varsling på mobil. Kan tilknyttes alarmsentral. - Tilknyttet brannsentral Haugesund direkte. - God profilering ved inngangen og på fasade mot FV47.

Del 1; Legeklinikk. Se vedlagte etasjeplan for beskrivelse av innhold. Del 2: Kontorer; Vindfang, toalett og HC-toalett, bod, teknisk rom, foaje, kjøkken, møterom, 3 store kontorer med 5-6 plasser. Se vedlagte planskisse (ikke målbar). Denne del er ikke meldt innredet til kommunen, men står i tegninger som disponibelt areal.

Bygningsinformasjon

Lave ringmurer og isolert, støpt gulv på grunn. Bærende vegger hovedsaklig av 8+2 tommers isolert bindingsverk som er platet og pusset. PVC-vinduer. Takkonstruksjon av Q-dekke. Se forøvrig "Kortfattet teknisk beskrivelse" datert 27.06.2014.

Ferdigattest

Ferdigattest gitt 04.11.2015: "Sluttkontrollen har ikkje avdekt feil som hindrar ferdigattest. Det vert i medhald av pbl § 21-10 gjeve ferdigattest på bygningsnr 300470386 gnr 72 bnr 255 Ekrene Næringspark 24 og 26." Innredningen i enhet 2 er utført noe senere av daværende leietaker. Selger kan her gi utfyllende opplysninger.

Oppvarming

Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Enkelte panelovner der dette er montert, kabler i gulv på toaletter.

 • Beliggenhet

  Ekrene Næringspark med god profilering mot FV47. Næringsparken er i rask utvikling, og nesten alle næringsarealene er nå solgt til aktører som har/planlegger å etablere seg. Moderne boligområde under videre utbygging i gangavstand. Fra næringsparken er det 7-8 kilometer til Kvala i Haugesund. Samme distanse til Sveio sentrum. Bussforbindelser begge veier.

  Adkomst

  Kun 10-12 minutters kjøring fra Flotmyr. Følg FV 47 (Tittelsnesvegen) fra Haugesund mot Sveio. Ca 1,2 km etter fylkesgrensen til Hordaland, ta av til høyre ved Ekrene næringspark og ta så til venstre. Følg veien rundt første næringsbygg og ta så til venstre.

  Regulering

  Planstatus: Eigedomen er omfatta av to reguleringsplanar. Føringane for arealbruken (plankart og føresegner) ligg i reguleringsplanen for Ekrene næringspark. I tillegg ligg det føre godkjent reguleringsplan for ny fylkesveg Fv 47, som dekker i stort sett heile eigedomen. Reguleringsplanen for fylkesvegen blei sist vedteken og gjeld framfor den eldre planen. Denne viser likevel i føresegnene at gjeldande plan (Ekrene næringspark) fortsett skal gjelda, men den har nokre nye avgrensingar/byggjegrenser mot framtidig ny fylkesveg.

  • kr 4 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • kr 126 080,- (Omkostninger totalt)
  • kr 5 116 080,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 18 208,- pr. 2020. Eigedomen har tilkomst via offentleg regulert veg. Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger. Kommunale avgifter nr 26 kr 6751,- Kommunale avgifter nr 24 kr 11 457,- Forbruksgebyr vatn og avløp vert fakturert ein gong per år, og kjem i tillegg til oppgitte kommunale gebyr. Renovasjon: innleid container som tømmes 2-3 ganger årlig. Kostnad pr tømning ca kr 2500.-, Ligningsverdi er av selger opplyst å være kr 6.624,000,- for år 2019.

 • Diverse

  Kjøper er selv ansvarlig for eventuell konsesjon og andre myndighetskrav, herunder at eiendommen kan anvendes som forutsatt av kjøper.

  Sentrale lover

  Næringseiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysninger selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Som kjøpekontrakt benyttes standard kjøpekontrakt utarbeidet av Eiendomsmegler A.

  Eiendommen selges som den er etter avhendingsloven § 3-9. Avhendingsloven § 3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper overtar det fulle ansvar for skjulte feil og mangler. Selger har dog plikt til å opplyse om skjulte feil og mangler som selger kjenner til. Selger er ikke kjent med at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Selger er heller ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i salgsoppgaven og vedlagte dokumentasjon. Dersom salgsoppgaven skulle vise seg å mangle relevant informasjon eller inneholde uriktig informasjon som selger ikke var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere, kan kjøper ikke rette noe form for krav mot selger etter avhendingslovens §§ 3-7 og 3-8. Kjøper kan kun påberope mangler etter avhendingslovens § 3-7 og § 3-8 i de tilfeller selger har opptrådt svikaktig eller forsettlig, og bestemmelsenes øvrige vilkår er oppfylt.

  Kjøper plikter å oppfylle sin undersøkelsesplikt etter avhendingsloven § 3-10. Dersom det er behov for avklaringer anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Avhendingslovens § 4-19 fravikes i sin helhet. Reklamasjon må finne sted snarest etter at kjøper oppdager eller bør oppdage et eventuelt avtalebrudd, og under enhver omstendighet senest ett - 1 - år etter avtalt overtakelse.

  En forutsetning for salget er at skjøtet på eiendommen tinglyses på kjøper i forbindelse med overtakelsen.

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

  Bestemmelsene i Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 fravikes jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4 tredje ledd.

  Leieavtalen for utleid seksjon reguleres av Husleieloven. §§ 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 8-4, 8-5 og 8-6 annet ledd og 10-5 fravikes. For øvrig er det leieavtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlegg som ligger lastet opp på www.finn.no; etasjeplan-, fasade og snittegninger, planskisse seksjon 2, ferdigattest, målebrev, eiendomskart, reguleringskart og -bestemmelser for hhv Ekrene Næringspark og FV47, kommunale avgifter/eiendomsskatt. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler. Vedlegg som fås ved å kontakte megler; Kortfattet teknisk beskrivelse datert 27.06.2014.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 22. des. 2022

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01220069
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.