Foldrøyhamn 35/107, 5428 Bømlo

Foldrøyhamn 35/107

Bømlo
Prisantydning

390 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger21 070,-
 • Totalpris411 070,-

Foldrøyhamn: Boligtomt med flott utsikt! - Kan kjøpes samlet eller hver for seg

Beskrivelse

Tomtekjøp: Tomtene kan kjøpes samlet eller hver for seg. Dersom man kjøper kun 1 tomt er det en del ting man må ta hensyn til. Tomtene som selges er 35/85, 35/106, 35/107 og 35/108. Se punkt 1- 5 under.

 1. Felles grøft – se vedlegg 1: De 4 tomtene samt selger (eier av gnr. 35 bnr. 46 ) skal lage en felles grøft fra tilknytningspunkt 2 i krysset merket på vedlegg 1. Selger skal legge frem til sin bolig også, samtidig som grøfta er åpen og vil betale for sin andel av disse kostnadene. I følge selger skal Finnås kraftlag her legge luftstrekk i bakken og legge strøm frem til tomtene når grøfta er åpen. Det må da planlegges sammen med kraftlaget. Vannledning, kloakk og drenering med nødvendige kummer skal også legges her. Dette skal gjøres samlet med de andre tomtekjøperne. Veien skal helst graves opp kun en gang.

 2. Septiktank: Man må legge ned septiktank på egen tomt før tilknytning til det kommunale avløpsnettet nede ved punkt 2 som merket på vedlegg 1.

 3. Veier og ny innkjørsel – se vedlegg 2: Den veien man må kjøpe seg inn i er den veien som går fra skolen og frem til punkt 2 på vedlegg 1. Veien fra punkt 2 og frem til tomta får man veirett av selger. De 4 tomtene skal lage egen ny innkjørsel som merket på vedlegg 2 i salgsoppgaven. Dette bør gjøres i fellesskap.

 4. Tilknytning: Hver tomt skal knyttes til vann, avløp, strøm og drenering fra krysset ved den innkjørselen til disse 4 nye tomtene merket med punkt 1. Men det er mulig at tomt 35/108 vil kunne knytte seg til litt før etter nærmere avtale.

 5. Selger har innhentet tilbud på teknisk anlegg cirka frem til tomte grense, og som blir en del av byggekostnadene samlet for de 4 tomtene som selges. Inn til tomtene komme i tillegg pluss tilknytning. I tillegg til tilbudet kommer eventuell reparasjon av skader på eksisterende vei og delvis asfaltering av den. Tilbudet er på 411 000 totalt inkl. mva. Denne kostnaden skal da fordeles på de 4 tomtekjøperne. Kontakt megler dersom du vil ha kopi av tilbudet som selger har innhentet.

Detaljer
 • Flott boligtomt med få restriksjoner ihht kommuneplanen.
 • Utnyttingsgrad (BYA) på inntil 25%.
 • Det er lov å bygge enebolig med eller uten utleieleilighet.
 • Tilknytningsplikt for vann og avløp. Tilknytning vann og avløp ligger i veien like bortenfor tomta. Tilknytningspunkt er omtrentlig merket på kart og vedlagt salgsoppgaven. Her er også tilknytning for strøm, fiber og drenering i følge selger.
 • Drenering, vann, kloakk og fiber er i krysset i det andre krysset ned fra tomta. Cirka der hvor det er merket på kart på vedlegg til salgsoppgaven. Når kjøper har knyttet seg til må selvsagt veien asfalteres igjen. Som en tilleggsopplysning kan det opplyses at selger også skal knytte sin bolig i Øvre Foldrøy-vegen 16 til vann og legge sine strøm og fiberkabler i bakken (går i dag i luftlinje). Det kan være åpning for å samkjøre jobben etter nærmere avtale.
 • Kjøper av tomta må kjøpe seg inn i veien, for kr. ca. 12.000 i følge selger, og betale for sin andel av årlig vedlikehold. Dersom man leier ut skal også utleier betale et mindre årlig gebyr for leieboer sin bruk av veien. Se forøvrig vedlegg til salgsoppgave hvor avtalen med veilaget er vedlagt.
 • Tinglyste erklæringer på tomta gjelder ikke denne eiendom. Dette er tinglyste erklæringer fra hovedbruket som følger med over på utskilt tomt som standard. Dersom kjøper ønsker å renske grunnboka for urelevante tinglyste erklæringer må han gjøre det selv etter kjøp. Megler har innhentet disse og har kopi.
Adgang til utleie

Man kan bygge selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet etter eget ønske. Man kan bygge enebolig med utleieleilighet.

 • Beliggenhet

  Foldrøy ligger flott til langs sjøen på vakre østsiden av Bømlo og tomtene ligger solrikt til med meget flott utsikt mot sjø og fjell. Det er gangavstand til skole, skolefritidsordning, nytt SFO bygg, flerbrukshall, grendahuskjeller, flere lekeplasser, ballbinge, tennisbane og badeplass med brygge, stupetårn og sandstrand. Fint turområde. Bussforbindelse.

  Annen info om Foldrøy: www.foldroy.no

  Adkomst

  Fra Bremnesvegen tar man av til høyre inn i Stokkabekkvegen. Etter ca 750m tar man av til høyre igjen inn i Hamnavegen. Følg veien ca 220 m og ta så av til venstre inn i Øvre Foldrøy-vegen. Etter ca 200m tar man av til venstre igjen (andre avkjørsel). Tomta ligger da på jordet mellom krysset og Øvre Foldrøy-vegen 20. Det står et skilt plassert ca. midt i tomta.

  Regulering

  Tomta er i kommuneplanen regulert til bolig. Detaljplan er ikke nødvendig når man bygger 4 boliger eller mindre. Denne tomta er en del av utbygging av totalt 4 tomter og selger slipper derfor å utarbeide detaljregulering.

  Uttdrag fra kommuneplanen:

  Det kan bygges inntil 2 boenheter pr. eiendom. Utnyttingsgrad skal ikke overstige 25% (BYA=25%). Det en snakker om her er enebolig med utleieleilighet. Det kan ikke bygges tomannsboliger. Dette, etter samtale med teknisk etat.

  Det skal være minst 2 parkeringsplasser for bil pr. boenhet - evt. 1 parkeringsplass i tillegg til garasje.

  A. 2. GENERELLE RETNINGSLINJER 2.1 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen. 25.mars 2011 vart det vedtatt nye statlige retningsliner for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen, jamfør plan og bygningslova § 6-2, og der føremålet er å tydeliggjera nasjonal arealpolitikk i 100 – meters belte langs sjøen. Forskrifta inneber ei geografisk differensiering av landet i tre sonar og der Bømlo kommune i ein prøveperiode på 4 år er plassert i sone 3, dvs område med mindre press på areala, jamfør forskrifta sitt punkt 7. Bømlo kommune legg til grunn at desse planretningslinene skal leggjast til grunn for kommunen si vurdering og saksbehandling av arealsaker i denne planperioden.

  2.2 Tilpassing av eigedomsgrenser Ved frådeling kan nye eigedomsgrenser tilpassast ut frå lokale forhold innafor reglane for grensejustering etter matrikkellova.

  2.3 Tilknytingsplikt vatn/avlaup Kommunen kan, for alle bygg som skal ha innlagd vatn (utsleppsløyve), krevja denne tilknytt offentlege eller felles privat vass- eller avløpsanlegg dersom dette ikkje fører til unormalt høge kostnader (Jamfør maksimumsbeløp fastsett av kommunestyre). Eksisterande fritidsbusetnad med godkjend løysing er ikkje omfatta av dette. Dersom kostnaden kjem over maksimumsbeløp sett av kommunestyre kan ikkje kommunen krevja bygget tilkopla.

  2.4 Krav til infrastruktur og tekniske anlegg (jfr. PBL § 11-9 nr.3, §11-10 nr.2 og kap.27) §2.4.1 Tilfredstillande løysing (kapasitet og kvalitet) for teknisk infrastruktur, veganlegg, snuplass og parkering, frisiktsoner og brannslokking og naudsynte støytiltak skal vera dokumentert før det vert gjevebyggjeløyve. Dette gjeld både nye og gamle frådelte byggjetomter og ved bruksendring. §2.4.2 Kommunen kan krevja tilknyting til offentleg- eller felles vass- og avløpsanlegg, dersom dette ikkje fører til unormalt høge kostnader (Jf. Pbl§ 27-1, § 27- 2, § 27-3). Ved unormalt høge kostnader kan kommunen godkjenne annan tilfredstillande ordning. Ansvarleg søkjar skal syte for at anlegg og tilkopling er i samsvar med normert standard og kommunale reglar. §2.4.3 Plassering av hushjørne, samt vatn og avløpsanlegg med tilhøyrande kummar og andre installasjonar skal vera dokumentert med X/Y og høgdekoordinatar i landsdekkande koordinatsystem. Aktuelle løysingar etter regelen skal avklarast/vurderast ved frådeling av byggjetomta. §2.4.4 Statens vegvesen sin «Rammeplan for avkjørsler og byggjegrenser i Region Vest» skal leggjast til grunn for søknader om avkjørsler og endra byggjegrenser.

  • kr 390 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 9 900,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 9 750,-
  • kr 21 070,- (Omkostninger totalt)
  • kr 411 070,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Det er pr i dag ikke utregnet kommunale avgifter.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Sentrale lover

  Handelen reguleres av Avhendingsloven. Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingslovens § 3-9. Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og mangler reduseres i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel, jmf. avhendingslovens §3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven §3-7 eller §3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 11. jun. 2021

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-20-00423
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.