Haraldsgata 12

Haugesund
Prisantydning

2 250 000,-

Solgt
 • BRA374㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1928
 • Omkostninger73 400,-
 • Totalpris2 323 400,-

Sentrumsnær flermannsbolig med næringsseksjon, 2 leiligheter og innredet loft. Dobbel garasje og hage. Stort potensiale

Beskrivelse

Boligen har betydelig oppgraderingsbehov. Det vises til vedlagt tilstandsrapport for ytterligere informasjon.

Detaljer

1 etasje: Gang , Trapperom , Toalettrom

1 etasje: (Næringsseksjon)Kontor , Lagerrom , Garasje , Boder

2 etasje: Gang m/trapp, Bad , Stue , Stue 2, Soverom , Soverom 2, Kjøkken

3 etasje: Gang m/trapp, Bad , Stue , Stue 2, Soverom , Soverom 2, Kjøkken

Loft: Innredet loftsrom, Toalettrom

Bygningsinformasjon

Taktekking Taket er tekket med skifer. På eldre skifer tak, slik som på denne boligen må det påregnes jevnlige reparasjoner. Tekking på denne boligen har ligget siden byggeåret og er ikke lagt om i senere tid. Dette tilsier at trekkingen er på alder hvor deg vil være naturlig med omlegging. Vurdering av avvik: • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Levetiden for takking er overskredet med god margin. Det vil også være påregnelig og finne ytterligere avvik i treverk når dette taket tekkes om. Konstruksjoner innvendig er i sin helhet kledd igjen på loft og ytterligere undersøkelser er derfor påregnelig. Avvik må påregnes. Konsekvens/tiltak • Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. • Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Det kan påregnes omlegging av tak på denne boligen. Det kan utarbeides søknad til kulturminnefondet i forhold til mulig støtte til omlegging av tak. Kostnadsestimat: Over 300 000

Nedløp og beslag Takrenner, nedløp og beslag i plast og metall. Fall på renner er ikke kontrollert. Det var nedbør på befaringsdagen og det var synlig enkelte lekkasjer på renner. Vindskier fremstår med slitasje og trenger vedlikehold og utskifting. Det kan for øvrig påregnes hyppigere vedlikeholdsintervaller på slike bygningsdeler da de er spesielt utsatt. Det er normalt og skifte takrenner i forhold til omlegging av tak. Vurdering av avvik: • Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. • Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. • Takrenner har punktvise lekkasjer. • Utvendige beslag har utettheter. Det er ikke stige på tak for feier. Det var normalt når denne boligen ble oppført og etablere feleluke på loft slik at feier unngikk å gå på tak. Det er ikke snøfangere på tak. Dette var heller ikke et krav når denne boligen ble oppført. Det vil for øvrig bli et krav når taket tekkes om. Levetiden for renner og nedløp er overskredet og det vil derfor være påregnelig med utskifting. Dette er også normalt i forhold til re-takking av tak. Det var nedbør på befaringsdagen og synlig lekkasjer på renner. I forhold til pipebeslag er det synlig at det er noe lekkasjer rundt pipen. Dette kan ses på loft. Også viktig og undersøke treverk i dette området ved renovering. Det kan påregnes avvik i form av noe råte. Konsekvens/tiltak • Andre tiltak: • Nye renner og nedløp må monteres • Beslag må skiftes ut. Det kan påregnes utskifting av renner. nedløp og beslag på denne boligen. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Takkonstruksjon/Loft Saltak og valmet tak i trekonstruksjon. Det er stedvis fuktskjolder ved besiktigelse på loft. Plater har også slått seg på loft, som tyder på fuktig og kaldt miljø. Også noe muggdannelser på overflater på loft. Dette er sterke tegn på at det er enkelte lekkasjer i tak. Dette må undersøkes nærmere da konstruksjonen er fullt lukket. Konstruksjonen har naturlig avtrekk og er ventilert i.h.h.t gjeldende regler for oppføringstidspunktet. Vurdering av avvik: • Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. • Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. • Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. • Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist indikasjoner på at det er lekkasjer i tak stedvis. Tak fra denne tid er også underventilert i forhold til en moderne konstruksjon. Plater/overflater på loft har stedvis slått seg som er tegn på fuktig og kaldt miljø. I tilnærmet samtlige eldre trehus på Vestlandet er det bore-biller. Denne boligen er ingen unntak. Nærmere undersøkelser i forhold til omfang og aktivitet kan påregnes. Konsekvens/tiltak • Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. • Det må gjøres nærmere undersøkelser. • Lufting/ventilering bør forbedres. Det kan påregnes oppgradering og utskifting av treverk stedvis i takkonstruksjon på dette bygget. Omfanget vil først åpenbare seg når renovering påbegynnes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Vinduer Vinduer i tre med tre-karm og isolerglass. Enkelte vinduer er funksjons testet og de fungerer som tiltenkt men de trenger justeringer. Det er originale takvinduer på loft. Disse er angrepet av rust og har også skader. Vinduer med isolerglass er fra tidlig 80-tallet. Vurdering av avvik: • Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. • Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. • Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. • Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. • Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er relativt høy slitasje på vinduer i denne boligen. Det er registrert råte på vinduer på gateplan. Det er også tegn på innvendig kondensering som kan være tegn på at boligen er noe dårlig ventilert. I tillegg er det også vinduer med enkle glass som har lite til ingen isolerende effekt. Det er stor slitasje og rustskader på vinduer på loft. Konsekvens/tiltak • Det må foretas lokal utbedring. • Vinduer med råteskader må erstattes med nye. • Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. • Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Det kan påregnes utskifting av vinduer i denne boligen. Av de vinduer som blir bestemt å ikke skifte kan det påregnes vedlikehold. Kostnadsestimat: Over 300 000

Dører Ytterdører i denne boligen er fra byggeåret. Det er slitasje og også råteskader stedvis. To stykk nyere garasjeporter i metall som er i god stand. Anbefalt vedlikeholdsintervall er 2-6 år. Vurdering av avvik: • Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. • Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. • Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. • Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. • Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. • Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er relativt høy slitasje på ytterdører i denne boligen. Det er også registrert råte på dører på gateplan. Konsekvens/tiltak • Døren(e) står foran utskiftning. Det vil måtte påregnes utskifting av ytterdører i denne boligen. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Andre utvendige forhold Det er pulttakskonstruksjon over garasje. Taket er her tekket med pappshingel. Vurdering av avvik: • Det er avvik: Det var nedbør på befaringsdagen og det var synlige lekkasjer i tak. Konsekvens/tiltak • Tiltak: Det kan påregnes ytterligere undersøkelser og også utbedring av tak grunnet lekkasjer. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Etasjeskille/gulv mot grunn Etasjeskiller fra byggeåret. Konstruksjonen er lukket og er derfor ikke vurdert i sin helhet. Noe skjevhet er generelt tillatt på etasjeskiller. Nedbøying kommer normalt etter noen år. Vurdering av avvik: • Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er skjevheter i etasjeskiller i denne boligen. Dette er normalt i en slik eldre bolig da det var andre krav til stivhet og nedbøying. Skjevheter er generelt mot pipeløp. Diagonaler er ikke målt for skjevheter. Konsekvens/tiltak • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. I forhold til at denne boligen har stort vedlikeholdsetterslep kan det påregnes noe tiltak i forhold til oppretting. Omfang må vurderes utfra egne behov. Det kan påregnes tegn på at det er bore-biller i treverk ved oppgradering. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Pipe og ildsted Det er teglsteinspipe i denne boligen. Pipen er fra byggeåret. På eldre piper kan det påregnes jevnlig vedlikehold. Vedovn installert i stuen. Vedovn er av nyere dato. Pipe eller ildsted er ikke tetthets eller funksjonsprøvd. Det er eier som til enhver tid er ansvarlig for at piper og ildsteder som er i bruk tilfredsstiller dagens krav. Det er kommunal etat som er kontrollerende myndighet for piper og ildsteder. Det anbefales generelt kontroll (tilsyn) fra kommunal etat ved boligsalg. Vurdering av avvik: • Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. • Pipevanger er ikke synlige. • Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen. • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Alle fire sider på pipeløpet er ikke synlige. Dette er et krav om ikke pipeløpet er rehabilitert. Om pipeløpet er rehabilitert er kravet 2 synlige sider. Det er synlig sprekker i ildfast sten i ovn. Levetiden for pipeløpet er mer enn halvert og en rehabilitering er nært forestående. Det er skader i pipe synlig på loft. Konsekvens/tiltak • Pipevanger må gjøres tilgjengelig. • Påviste skader må utbedres. • Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Det kan påregnes tiltak i forhold til registrerte avvik. Utbedring og oppgradering kan ikke utelukkes. Det kan med fordel søkes om støtteordning via Enova i forhold til piperehabilitering. Det er også anbefalt med kontroll av pipeløp av offentlig etat. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Våtrom Etasje2 Bad Baderommet er utført etter byggeforskrift fra før 1997 og det vil på grunn av dette være påregnelig med oppgradering for at baderommet skal tåle normal bruk etter dagens forskrift og anbefalinger. Det foreligger heller ingen dokumentasjon på utførelse. Vurdering av avvik: • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våt sone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Konsekvens/tiltak • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Dette baderommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens anbefalinger og krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Bad Etasje3 Baderommet er utført etter byggeforskrift fra før 1997 og det vil på grunn av dette være påregnelig med oppgradering for at baderommet skal tåle normal bruk etter dagens forskrift og anbefalinger. Det foreligger heller ingen dokumentasjon av oppbygging av dette baderommet Vurdering av avvik: • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våt sone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Konsekvens/tiltak • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Dette baderommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens anbefalinger og krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Branntekniske forhold Brannvarslere og slukke apparat. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Ja Det er ikke synlig slukkeapparat i hele boligen. 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja Det er noe eldre utstyr. Krav om serie koblede varslere i et slikt bygg. Det er hensiktsmessig med alarmanlegg. 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 4. Er det skader på røykvarslere? Ja Det er eldre varslere. Enkelte er testet uten at de ga inntrykk av å være fungerende. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Ferdigattest

Av de tegninger som er mottatt fra kommunen vises det butikklokaler i første etasje, leilighet i 2. og 3. etasje, samt loftsrom. Innredning på loft er ikke omsøkt godkjent innredet, og er ikke godkjent som rom for varig opphold. Det er ikke mottatt tegninger på garasje, men det er i 1964 gitt ferdigattest på tilbygg for utstilling og lager på 90 kvm. Ferdigattest på tilbygg for utstilling og lager er datert 11.12.1964.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Sentralt beliggende med 5 minutters gange til hjertet av sentrum. 5 Under 5 minutters gange til både Haugesund sykehus og Høyskolen på vestlandet.

  Regulering

  Eiendommen inngår i hensynssone 1 "sentrumskjernen". Alt arbeid på fasader og takflater skal avklares med byantikvaren.

  • kr 2 250 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 73 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 323 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 18 439,- pr. 2023. Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I tillegg kommer renovasjon fra HIM på 2x kr 3 411,- pr år.

  Ligningsverdi

  kr 1 050 047,- for 2022 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 05.02.2024 og selgers Egenerklæring datert 06.02.2024. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 30. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Lars Erik Sørgård
 • Oppdragsnummer: 01240026
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.