Hundsnesvegen 741

Tysvær
Prisantydning

830 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger34 570,-
 • Totalpris864 570,-

Nydelig utsiktstomt ved sjøen - båtplass - 35/65

Detaljer
 • Tomta ligger ca. 110m fra sjøen.
 • Området er godkjent for 12 tomter og 7 av dem er solgt.
 • Tillatt hyttestørrelse er 100 kvm. BRA inkl. boder.
 • Tomta ligger solrikt til nær sjø.
 • Tomta har rett til båtplass i brygge. Bryggeanlegg er allerede etablert.
 • Det er også mulighet for å kjøpe sjøbod i fellesbygg for kr. 50 000,-.
 • Grunneier har i kjøpekontrakt avgitt bruksrett til nødvendig grunn for fellesanlegg til hyttene slik som veier, gangstier, grøfter, areal til renseanlegg, av/på lessingsplass ved sjø, tomt for felles bygg for boder ved sjø, parkeringsplass ved boder/sjø, feste for landgang til flytebrygge samt vanntilførsel, avløp og strøm.
 • Det er etablert hytteforening som tomtene skal være medlem av fra og med når kjøpekontrakt er signert. Utbygger/selger er medlem for usolgte tomter frem til disse er solgt. Grunneier er medlem fra når hytta er bygget på tomta hans.
 • Grunneier skal vederlagsfritt, innenfor det regulerte området, vederlagsfritt ha rett til å disponere veier og øvrige fellesanlegg til fremtidig hyttebygging og vedlikehold av egen eiendom. Denne rett skal fremgå av kjøpekontraktene med tomtekjøpere og inntas som bestemmelse i skjøtet som tinglyses. Skader på vei eller andre anlegg som oppstår som følge av denne bruken skal repareres/belastes grunneier. Ved eventuell fortetning innenfor det regulerte området eller utvidelse av området skal nye tomtekjøpere som knytter seg til fellesanlegget, betale for sin forholdsmessige del av vedlikeholdskostnadene. Det skal ikke betales for andel av de opprinnelige utbyggingskostnader.
 • Ved eventuell konflikt mellom grunneier og hytteeierne i forbindelse med beiting av dyr og det derav oppstår behov for gjerder skal gjerdeplikten påhvile hytteeierne.
 • Hytteforeningen har overtatt fellesanlegg. Vedtekter i hytteforeningen datert 03.11.2018 er vedlagt salgsoppgaven. Årskontigent i 2021 er satt til kr. 4000 per tomt.
 • Byggeklausul: Tomtene har byggeklausul om at Byggmester Halvorsen (selger) skal levere byggesett og føre opp bygg. Resten av arbeider står tomtekjøper fritt til å ordne selv. Selger kan være behjelpelig med tilbud på resterende arbeider også.
Adgang til utleie

Her kan man bygge selveiende hytte som kan leies ut eller ikke helt etter eget ønske.

 • Beliggenhet

  Hundsnes ligger utrolig fint til ved Hervikfjorden. På motsatt side av det lille hyttefeltet ligger Husavatnet. Fra hele hyttefeltet og fra tomta er det en fantastisk utsikt til Borgøy og innover i mot Saudafjellene. Båt brukes til å utforske Skjoldafjorden og Herviksfjorden for å finne den perfekte fiskeplassen, en hemmelig krabbe og hummerplass eller din egen vik med blankskurte svaberg hvor du kan ligge og se skyene passere.

  Hervik er et sted i Tysvær kommune øst for Haugesund med ca. 250 innbyggere. Stedet er kjent for produksjon av saft og syltetøy, men det drives også med maritim virksomhet, turisme og kolonialhandel. Stedet er bekreftet befolket siden 1300-tallet, og har graver fra bronsealderen. Navnet Hervik er etymologisk beslektet med Harwich i Storbritannia, Here-wic, som betyr «viken hvor en (viking)hær slo seg ned».

  Hervikfjorden er en sidefjord av Boknafjorden i Tysvær kommune. Fjorden endrer navn på vei innover til Skjoldafjorden og Grindafjorden, og disse fjordstykkene ligger langs grensen til Vindafjord kommune. Fra innløpet til Hervikfjorden til bunnen av Grindafjorden har den en total lengde på 38 kilometer. Fjorden har innløp mellom Stong i øst og Nautøya i vest. Nautøya ligger like øst for Bokn og sørøst for Kårstø. Litt nord for innløpet ligger Spissøyna midt i fjorden. Her ligger bygden Hervik på vestsiden og på østsiden ligger bygden Espevik. Her ligger og Espevikholmene og bygdene Ringstveit og Bornevik. Nord for Spissøya ligger den store Borgøy med en lengde på 4 kilometer og en bredde på omtrent 2 kilometer på det bredeste. Nord for Borgøy ligger grendene Hundsnes og Slogvik på vestsiden og her skifter fjorden navn til Skjoldafjorden.

  Hundsnes hyttefelt beliggende med lang strandlinje til sjø og nær Skrabbavikja opplevelsessenter. Skrabbavikja er godt kjent for hyttefolk i hele området rundt Hervik da det er lett for gjester å benytte gjestebrygga og ta seg en god middag eller en øl i restauranten. Foruten naturopplevelser som jakt og fiske, lokker opplevelsessenteret med gårdsopplevelser med Jersey-kyr, en helt spesiell kurase. Låvedans, guidet tur og forskjellige aktiviteter på sjø og land og enda flere opplevelser.

  På kjente Borgøy, en kort båttur fra hyttefeltet, har de egen restaurant med gourmetkvelder, det arrangeres jevnlig Afternoon Tea på det nedlagte bedehuset, eller quizkvelder, konserter og andre arrangementer. Kunstløå har sommerutstilling samt brukt- og antikk utsalg. Øya er antakelig mest kjent som fødestedet til maleren Lars Hertervig. Dette er hans rike med den blonde granittranden som gjør fjorden så vakker og lyset her så unikt.

  Adkomst

  Kan kan velge mellom to forskjellige ruter til tomtene med bil. Enten kan man komme fra E39 og ta av ved Slåttevik i retning Tysværvåg. Ved Falkeid fotballstadion tar man av til høyre mot Hervik. Og følger denne veien helt til hyttefeltet. Man følger veien rundt 90 graders sving i Hervik og følger veien langs Hervikfjorden forbi Botnavatnet, forbi Skrabbavikja og Bekkjavika og Skogøya. Man får da hyttefeltet på høyre hånd akkurat når man har passert Skogøya med Husavatnet på venstre hånd. Alternativt kan man ankomme tomtene fra E134 via fv515 ved Grinde og så ta av inn fv4776 ved glattkjøringsbanen. Da får man tomtene på høyre hånd like etter man har passert Slogvika og Slogvikøya.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til fritidsformål.

  • Hyttene skal oppføres i 1 etasje uten kjeller. Hyttene kan være maksimalt 100 kvm. inkludert boder og ekskludert parkering.
  • Saltak med takvinkel på minimum 23 grader. Kommunen kan godkjenne alternativ løsning dersom det gir en bedre terrengtilpasning.
  • Maksimal gesimhøyde 3,5m og mønehøyde på 5,2m for saltak, maksimalt gesimhøyde 4,5m og laveste gesimhøyde på 3,5m for pultak, samt flate tak har begrensning på maksimalt 3m mønehøyde og gesimhøyde på 2,5m.
  • Bod tillates med maksimal mønehøyde på 3m og gesimhøyde 2,5m.
  • Elektriske- og telekabler skal så langt som mulig legges i jordkabel.
  • Det skal fremføres drikkevann til hyttene fra felles godkjent brønn/borevatn. Det må søkes om utslippstillatelse i hvert enkelt tilfelle. Uten utslippstillatelse må det benyttes kompostanlegg.
  • Hver tomt skal ha 1 båtplass.
  • Det kan føres opp sjøboder til småbåthavna. Bygget skal ha en maksimal størrelse på 40 kvm. med gesimhøyde på maksimalt 3m og mønehøyde inntil 5,5m.
  • Ingen bygg godtas i friluftsområde i sjø (se reguleringskart).
  • Ingen bygg godtas med mindre enn 2m avstand fra jordkabel for strøm.
  • Skal etableres minst 2 parkeringsplasser på hver tomt.
  • Før bygging kan starte på tomtene må felles brønn være opparbeidet. Dersom det gis utslippstillatelse eller godkjent renseanlegg må det opparbeides felles vann- og avløpssystem før byggeløyve gis.
  • Dette var en oppsummering av reguleringsbestemmelsene som må leses i sin helhet før man kjøper. Disse er vedlagt salgsoppgaven.
  • kr 830 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 20 750,-
  • kr 34 570,- (Omkostninger totalt)
  • kr 864 570,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Det er pr i dag ikke utregnet Kommunale avgifter

  Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 16. sep. 2022

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-21-00314
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.