Løkjavegen 36

Sveio
Prisantydning

1 500 000,-

 • BRA413㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1936
 • Omkostninger51 230,-
 • Totalpris1 551 230,-

Sveio - Enebolig (371m2) & anneks (42m2) - 1306m2 tomt - Totalrenoveringsobjekt!

Beskrivelse

Boligen anses som et totalrenoverings objekt. Det er allikevel et stort utviklingspotensial her!

Sammendrag fra takstmanns tilstandsrapport:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK - TG 3: Utvendig - Veggkonstruksjon: Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen.

Utvendig - Takkonstruksjon/ Loft: Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Skjevheter er generelt naturlig iht alder. Kjøper må selv vurdere i hvilket omfang det ønskes å oppgradere boligen. Boliger med skjevhet kan allikevel fungere fint i mange år til, uten at dette kan beskrives noe nærmere.

Utvendig - Vinduer: Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Det er registrert frost-spreng i betong dekket.

Utvendig - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig - Overflater: Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Det er påstartet noe riving.

Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Ved renovering av boligen vil det være naturlig å forsterke samt avrette bjelkelag.

Innvendig - Pipe og ildsted: Det er påvist betydelige sprekker i pipe.

Tekniske installasjoner - Ventilasjon: Det er påvist store avvik på ventilasjonsløsning i forhold til byggets oppføringstidspunkt.

Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Det er 2 sikringstavler. Det er utført noe arbeid, men generell tilstand tilsier at anlegg må oppgraderes i sin helhet.

Tekniske installasjoner - Branntekniske forhold: Det er sentral i bygget, men dette er utkoblet.

Tomteforhold - Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning.

KONTRKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT - TG IU: Tomteforhold - Drenering

Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK - TG 2: Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

Utvendig - Dører: Det er påvist dører som er vanskelige å åpne eller lukke.

Innvendig - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig - Rom under terreng: Overflaten har fuktskjolder. TG pga naturlig fukt.

Innvendig - Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskiftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig - Innvendige dører: Dører bærer preg av elde og slitasje.

Kjøkken - Overflater og innredning: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.

Kjøkken - avtrekk: Avtrekk fungerer, men er provisorisk opplagt.

Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK - TG 2: Utvendig - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Tekniske installasjoner - Vannledninger: Vurdering er basert på alder. TG2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt.

Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tomteforhold - Byggegrunn: Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Detaljer

Enebolig: 1.etasje - U-innredet rom (tidligere gym sal), 2 stk bod og dusjrom. 2.etasje - 2 stk trapperom, gang, 3 stk hobbyrom, entré og bod. 3.etasje - Trapperom, gang, stue, 2 stk soverom, kjøkken og 4 kott.

Anneks: 1.etasje - bod. 2.etasje - Bad (dusjrom/vaskerom/ 2 stk wc) og 3 stk bod.

Bygningsinformasjon

Huset er et eldre offentlig bygg som i senere år har vært benyttet i større grad som bolig. Taket er tekket med skifer/naturstein. Veggene har tømmer-konstruksjon med liggende kledning i treverk.

Kommunen har ikke bygningstegninger.

Primærrom

Enebolig Bruksareal 1. etasje: 121 kvm 2. etasje: 140 kvm 3. etasje: 110 kvm Primærrom 1. etasje: 0 kvm 2. etasje: 129 kvm 2 stk trapperom, gang, 3 stk hobbyrom og entré. 3. etasje: 82 kvm Trapperom, gang, stue, 2 stk soverom og kjøkken.

Anneks Bruksareal 1. etasje: 26 kvm 2. etasje: 16 kvm Primærrom 1. etasje: 0 kvm 2. etasje: 8 kvm Bad (dusjrom/vaskerom/ 2 stk wc).

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

Megler er i prosess med å tinglyse veirett over 4612-40/6 inn til Løkjavegen 36 (4612-40/25). For mer informasjon se vedlagt kart eller konferer megler.

Et elveløp som renner igjennom tomten er rørlagt. Se vedlagt kart for ca. posisjon.

Oppvarming

Vedovn og ellers elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Adkomst

  En kan åpne annonsen på finn.no, på annonsens høyre side er det en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen

  Regulering

  Boligen ligger i område regulert til boligformål.

  • kr 1 500 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 51 230,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 551 230,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 18 947,- pr. 2022. Opplyste kommunale avgifter inneholder vann & avløp, feiing, renovasjon og eiendomsskatt. Det er to terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke. Partene er inneforstått med at ovennevnte forbehold må være avklart innen overtagelse kan finne sted og at overtagelse i så fall må utsettes til ovennevnte er avklart.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 13.09.2022 og selgers Egenerklæring datert 28.07.2022. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 18. jan. 2023

 • Ansvarlig megler: Joakim Steine
 • Oppdragsnummer: 01220033
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.