Øygardsvegen

Karmøy
Prisantydning

450 000,-

 • BRA
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger24 980,-
 • Totalpris474 980,-

Boligtomt like ved ett nyere boligområde i Kopervik - Tilbaketrukket men samtidig sentral beliggenhet - Utsikt!

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er ubebygd og er ikke tilknyttet vann og avløp. Det ligger vann, overvann og spillvannsledning like ved enden av tomten langsgående med veien. Se vedlagt ledningskart. Ingen regulert vei inn til tomt. Avkjørsel må fastsettes og søkes om ved en eventuell komplett byggesøknad.

 • Beliggenhet

  En idyllisk og lun boligtomt like ved ett nyere boligområde i Kopervik. Her får man en god blanding av natur og maritime omgivelser. Tomten har beliggenhet i ett rolig og barnevennlig strøk, med kort avstand til det aller meste. Kun en kort spasertur unna finner man blant annet barnehage (Bygnes Vitenbarnehage), Kopervik skole, turløyper, badeplass og handelsmulighetene i Kopervik sentrum, kommunale tjenestetilbud, lege, frisør og turmuligheter rett over vegen. Bygnes industriområde med flere fasiliteter ligger kun få minutter unna.

  Adkomst

  Se kart på Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Tomten er regulert til boligbebyggelse i området B6. Under ligger diverse utdrag fra reguleringsplan mottatt av Karmøy kommune for området. Det anbefales å sette seg godt inn i gjeldende bestemmelser samt kontakte kommunen for ytterligere spørsmål og muligheter for utbygging for eiendommen.

  §4: Offentlig lekeplass LEK5, skal opparbeides og ferdigstilles med utstyr før bebyggelse i område BK4, BK5, BK6, B6 og BK8 tas i bruk.

  Fellesbestemmelser: §5: Ved utforming av boliger skal det legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og uterom. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og omkringliggende eksisterende bebyggelse med hensyn til utforming og material- og fargevalg.

  §6: Boligene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass med god kvalitet for beboerne. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl. 15.

  §7: I forbindelse med teknisk planlegging skal det foretas grunnundersøkelse for å sikre at grunnforholdene for framtidige bygg og anlegg blir stabile og at ras, setninger, overvannsskader etc.unngås.

  §8. Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig utstrekning. Steingarder skal søkes bevart.

  §9: Før oppstart av anleggsarbeid skal Haugaland Kraft kontaktes vedrørende eksisterende 22kV linjer med tanke på kabling, der slike finnes innenfor planområdet.

  §10: Forstøtningsmurer opptil 0.5 m kan etableres inntil regulert vegkant, der de ikke er til hinder for sikt i kryss.

  §11: Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse, fellesarealer, lekeplasser, atkomstforhold samt kjøreveger og gang- og sykkelveger så langt det er mulig.

  §12: Utbygging av kommunalteknisk anlegg som veg, vann- og avløpsnett skal kun skje i henhold til godkjent teknisk plan for hele utbyggingsområdet. Eventuelle pumpestasjoner i planområdet må oppføres og driftes som private anlegg.

  §13: Dersom det i forbindelse med tiltak kommer frem funn eller konstruksjoner, må arbeide straks stanses, og fylkeskulturmyndighetene få melding for nærmere undersøkelse på stedet, jf. Kulturminnelovens §8,2. ledd

  Bebyggelse og anlegg: §14: I områdene B1-B6 skal det oppføres skal det oppføres eneboliger med tilhørende anlegg. Sekundærleilighet kan tillates dersom tomteforholdene ligger til rette for det.

  §15: I boligområder med eksisterende bebyggelse (B6) må det før utbygging foreligge en godkjent situasjonsplan i M:500. Denne skal vise tomtedeling, bebyggelsens plassering, kotehøyder på planlagte tomter, adkomstforhold med frisikt, garasje/carport med biloppstillingsplass, opparbeidelse av fellesfunksjoner som parkering, lekeplasser og lignende.

  §16: Tillatt bebygd areal skal ikke overstige BYA 40% av tomtas nettoareal, inklusive garasje/carport og bod.

  §17: I boligområde B1-B6 skal bebyggelsens gesimshøyde ikke overstige 6 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Mønehøyde skal ikke overstige 8 m fra gjennomsnittlig planert terreng.

  §18: Ved byggemelding av boligen skal garasjeplassering vises på situasjonsplan, i samsvar med reguleringsplan, selv om garasjen ikke oppføres samtidig med boligen.

  §19: Frittliggende garasjer tillates oppført med byggehøyde inntil 3 m for flate tak og 5 m for mønte tak, fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasje skal ikke benyttes til beboelse. Garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og material- og fargevalg.

  §20: På egen eiendom skal det anlegges 2 biloppstillingsplasser for enebolig, garasjeplass medregnet, 1 i tillegg for enebolig med sekundærleilighet. Bil skal kunne snus på egen grunn.

  7c- Faresone- Høyspenningsanlegg §58. Innenfor området går den en 66kV høyspentlinje. Linjen utgjør hovedforsyning til Karmøy kommune og det skal ikke foretas tiltak som medfører endringer i høyspentlinjen. Det skal ikke etableres innredninger for varig opphold innenfor reguleringsformålet. Evt. tiltak innenfor området skal skje ihht. forskrift for elektrisk anlegg- forsyningsanlegg 1995.

  §59. Innenfor området går det en 22kV høyspentlinje vest- øst langs friluftsområdet. Eventuelle tiltak innenfor området må være i samsvar med forskrift for elektriske anlegg- forsyningsanlegg 1995. Begrensningen faller bort dersom linjen legges i kabel i forbindelse med utbygging av B6.

  • kr 450 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 24 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 474 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Eiendommen er ikke bebygd og det er derfor ikke registrert kommunale avgifter per nå. Eiendomsskatt kan forekomme. Det vil bli oppgitt Kommunale avgifter når eventuelt eiendommen bebygges.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Det er registrert enkeltminne på eiendommen, Eide midtre. Dette er et løsfunn av pilespiss av flint A-typen. Dette er registrert som et arkeologisk minne. Kulturminnet har ikke noe formelt vern. Men da kulturminnet er registrert, er det en markering av at kulturminnet kan ha interesse for kulturmiljøforvaltningen. Kulturminnet kan også være vernet i medhold av plan- og bygningsloven. Konsekvenser: Alle inngrep i slike kulturminner bør avklares med regional kulturmiljøforvaltning.

  Det opplyses om at eiendom selges på vegne av KTV Bygg As konkursbo. Representant for boet har begrenset kunnskap om eiendommen. Ny eier vil ha begrensede muligheter for å reklamere for eventuelle mangler.

  Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke. Partene er innforstått med at ovennevnte forbehold må være avklart innen overtagelse kan finne sted og at overtagelse i så fall må utsettes til ovennevnte er avklart.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke anledning å tegne boligselgerforsikring, da selger er et foretak(juridisk person). Ved en evt. oppløsning/konkurs av selskapet vil det være begrenset anledning for å fremme et mangelskrav.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 20. sep. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230026
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.