Røyrvikvegen 42

Karmøy
Prisantydning

2 100 000,-

Solgt
 • BRA178㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom3
 • Byggeår
 • Omkostninger66 230,-
 • Totalpris2 166 230,-

Småbruk på totalt 155777 kvm - Våningshus og driftsbygning - Renoveringsbehov

Beskrivelse

Eiendommen holder hovedsakelig eldre standard, og det må forventes store oppgraderende tiltak for å oppnå dagens standard. I 2014 ble alle vinduene i første etasje og loft fornyet. Samtidig ble også hele det elektriske anlegget og takrenner fornyet i dette tidsrom.

Låven er opprinnelig oppført i ca. 1921, men ble bygget til og om i 2000.

Detaljer

Våningshuset er over tre plan og inneholder: Kjelleretasje: Grovkjeller Første etasje: Entrè, gang, wc, baderom, bod, kjøkken samt to stuer. Loftsetasje: Gang med utgang til terrasse samt tre soverom.

Bygningsinformasjon

Det foreligger ikke bygningstegninger i Karmøy kommune sine arkiv. Selger har tegninger av låve datert 1998.

Ukjent byggeår. Det foreligger ikke dokumentasjon som kan bekrefte byggeår i Karmøy kommune sine arkiv.

Våningshuset er oppført på grunnmur av gråstein og betong. Yttervegger i tømret konstruksjon, kledd med trepanel og plastpanel. Tak oppført i trekonstruksjon som åsetak. Tekket med betongtakstein. Renner av plast. Vinduer med karmer og foringer av tre, isolerglass. Se tilstandsrapport for byggetekniske spesifikasjoner.

Følgende momenter har fått TG3 og TG2 i tilstandsrapporten: TG3: - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Det ble registrert noe varierende skjevhet. En må forvente noe mottforekomst. - Baderommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. TG2: - Det ble registrert malingsslitasje og råtedannelse på takutstikk og dekkbord. Det mangler kjølpanner og beslag i overgang taktekke og loddbord ved valmavslutning på tak. Det ble registrert grønskedannelse. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tekkingen og undertak. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/ nedløp og beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere. Grønskedannelse og gress i renner. - Ukjent oppbygning av plast panelet. Det ble registrert manglende maling på trepanelet. Noe grønskedannelse på plastpanel mot nord. - Takkonstruksjon/ loft: Det ble registrert stedvis merker etter tidligere fuktighet, samt noe fuktighet i konstruksjonen. - Slitasje på entredør og ytterdør i kjeller. - Rekkverket er for lavt ihht. dagens krav. Malingsslitasje på rekkverk. Mer enn halvparten av levetid for tettesjiktet er overskredet. - Det ble registrert noe sprekker i trappen. - Det ble registrert noe sprekkdannelse, misfarging og slitasje på innvendige overflater. Mottangrep i gulvbord i kott. - Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Rom under terreng: En må forvente fuktighet i rom med slike konstruksjoner. - Slitasje på innvendige trapper og dører. - Kjøkkeninnredningen har enkel utførelse og noe slitasje. Slitasje på ventilator. - Normal slitasje på toalettrom. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger og vannledninger. - Boligen har kun naturlig ventilasjon. - Det er ikke tilfredsstillende el- tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Det er ikke foretatt el- kontroll de siste 5 år. - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Det ble registrert utkantet avslutning øverst på betongen på innsiden i kjelleren. Noe sprekkdannelse i utvendig betong. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

Primærrom

Våningshus Bruksareal Kjeller: 45 kvm 1. etasje: 83 kvm 2. etasje: 50 kvm Primærrom 1. etasje: 83 kvm Gang, toalettrom, baderom, soverom, kjøkken og to stuer. 2. etasje: 50 kvm Gang samt tre soverom.

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Privat vann og avløp/septik.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen. Vedovn i stue.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger landlig og flott til på Syre i Skudeneshavn. Like utenfor boligen finnes flotte turløyper til blant annet Syreneset Fort og løyper i mark. Barneskole og dagligvarebutikk ligger ca. 1,6 km fra eiendommen, og det er ca. 3,5 km til Skudeneshavn sentrum. Flotte badestrender finnes også i nærheten.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak. I tillegg delarealene annen veggrunn- tekniske anlegg, midlertidig bygge- og anleggsområde(utgått) og kjøreveg.

  • kr 2 100 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 66 230,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 166 230,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 5 407,- pr. 2022. Kommunale avgifter gjelder her annet, feiing, renovasjon og slam. Kommunale avgifter kan variere etter bruk. Eiendommen er tilknyttet Syre vannverk. Avgift vann er ikke medtatt i kommunale avgifter.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Det foreligger en muntlig leieavtale/ forpaktning av jorden ut 2024. Månedsleie kr. 1200,-

  Tinglyst leieavtale mellom Irene syre og Friluftsrådet Vest, org. nr. 871346972. 1. Eier av eiendommen 38/9 i Karmøy kommune, stiller på vegne av seg selv og senere eiere, en del av eiendommen til rådighet for Friluftsrådet Vest som offentlig friluftsområde og parkeringsplass for turgåere. Området som omfattes av avtaler er på ca. 1,8 daa jf. vedlagte kart. Avtalen gjelder for 40 år og kan fornyes dersom begge parter ønsker det, etter nærmere forhandlinger. Friluftsrådet Vest har rett til å overføre avtalen til staten v/ Miljødirektoratet. 2. Eieren forplikter seg og senere eiere til ikke å oppføre noen form for varig bebyggelse, eller til å foreta disposisjoner utover innholdet i avtalen, som kan hindre eller vanskeliggjøre bruken av området som friluftsområde for allmennheten. 3. Denne avtalen endrer ikke eierens rett til jakt, fiske, landslott eller beite. De nevnte rettighetene skal utøves med omsyn til formålet med området. Eieren har med samme omsyn rett til å avvirke skog i samsvar med skogbrukslova av 21. mai 1965. Jf. likevel pkt. 5. 4. Friluftsrådet Vest har rett til å rydde vegetasjon og legge til rette for allmennhetens bruk av området. Denne retten gir også Friluftsrådet Vest rett til å oppføre enkle bygninger, anlegg eller innretninger på området, hvis dette er nødvendig eller ønskelig for området til friluftsformål. All slik tilrettelegging skal skje på en naturvennlig og skånsom måte. Inngjerding kan gjøres etter behov, etter samråd med eier. Kostnadene ved eventuell inngjerding dekkes av Friluftsrådet vest. 5. Ved skjøtsel, skogavvirkning og beitebruk skal et tas særlig hensyn til at det eksisterende natur- og landskapsbildet blir ivaretatt. Skogavvirkning skal utføres som plukkhogst i samråd med Friluftsrådet Vest. Ved skogplanting skal valg av treslag også skje i samråd med Friluftsrådet Vest. Se vedlagt kart.

  Det foreligger kulturminner på eiendommen. Våningshuset er SEFRAK registrert da det er oppført før år 1900. SEFRAK er register for eiendommen bygget før 1900 tallet, som har kulturell/ historisk/ antikvarisk verdi som skal bevares. Utvendige tiltak er søknadspliktige og må utføres i samråd med kommunen. Jordkjeller på eiendommen er også SEFRAK registrert.

  Diverse inventar i låve og bolig vil medfølge salget. Det vil kun bli fjernet inventar med affeksjonsverdi. Det vil ikke bli utført nedvask av eiendommen.

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 4. des. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230336
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.