Sandeidvegen 84

Ølen
Prisantydning

1 950 000,-

Solgt
 • BRA152㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom5
 • Byggeår1946
 • Omkostninger62 480,-
 • Totalpris2 012 480,-

Ølen - Småbruk med innholdsrik enebolig, løe og stor tomt - Sentral beliggenhet

Beskrivelse

Kjekk og innholdsrik enebolig på stor tomt. Boligen holder gjennomgående god standard og fremstår i god stand. Boligen er utvendig fornyet med kledning og vinduer. Innvendig er flere av rommene modernisert.

Entrè med god plass til å henge fra seg sko- og yttertøy.

Romslig og trivelig stue hvor det er plass til sofagruppe og spisebord. Utgang til kjekk terrasse i sør. Vedovn og varmepumpe som gir lun og god varme.

Enkel kjøkkeninnredning hvor det er god skap- og benkeplass og tilhørende hvitevarer.

Lyst og fint bad hvor det er fliser med varme i gulv og malte vegger. Servant med hvit baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett.

Det er et soverom i hovedetasjen.

Gang i hovdeetasje og andre etasje som nylig er pusset opp. Fra gang i andre etasje er det luke til loft og utgang til balkong.

I boligens andre etasje er det 4 soverom av god størrelse.

Løen er oppført med første etasje, andre etasje og tidligere gjødselskjeller.

Detaljer

Småbruk med et eldre inn tømmerhus og en løe.

Boligen inneholder: Første etasje: Entrè, gang, stue, kjøkken, bad og soverom. Andre etasje: Trapperom og 4 soverom. Kjeller: Vaskerom og bod. Loft.

Løen er oppført med første etasje, andre etasje og tidligere gjødselskjeller.

Bygningsinformasjon

Enebolig oppført i tømmerkonstruksjon på grunnmur av betong. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Taktekking av skifertakstein. Tak av type valm-mansard. Beskrivelse er hentet fra takstmann sin tilstandsrapport.

Det foreligger ikke originale bygningstegninger på boligen, omminnredning er derfor uvisst. I følge eier har det vært en leilighet i 2 etasje med kjøkken og toalett. Det foreligger tegninger på tilbygg og skifting til nye vindu, samt nytt vindfang og bad datert 27.11.1977.

Byggeår er ukjent - anslått 1946/47.

Det er foretatt en tilstandsrapport for å avdekke boligens tilstand. I rapporten gis det tilstandsgrader etter symptomer på tilstandssvekkelser fra "ingen avvik" (TG0) til " store eller alvorlige avvik" (TG3). De forhold som er blitt merket med TG2 og TG3 er beskrevet under. For bygningsdeler som er gitt TG3, hvor det er påregnelig med tiltak, er det satt et estimert kostnadsintervall (se rapport for mer info). Interessenter oppfordres likevel til å lese rapporten i sin helhet for et mer sammensatt bilde av boligens tilstand. Under "tiltak" beskriver rapporten hva som skal til for å få den aktuelle bygningsdelen til TG0/1 eller det som står beskrevet.

TG 3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

TG 3 Våtrom > Generell > Vaskerom Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

TG 2 Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taklekter og sutakspapp har passert forventet brukstid.

TG Utvendig > Dører - 2 Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Råteskader i nedre del. Altandør på loftet er ikke listet innvendig.

TG 2 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Glassfibertekking er sårbar for bevegelser i konstruksjonene, som resulterer i rissdannelser og utettheter.

TG 2 Innvendig > Pipe og ildsted Pipevanger er ikke synlige.

TG 2 Innvendig > Innvendige trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

TG 2 Tomteforhold > Drenering Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.

TG 2 Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er avvik: Det er registrert hull i grunnmuren ved innføring av ledninger fra kompressor.

TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

TG 2 - Utvendig > Veggkonstruksjon Det er avvik: Det er påregnelig i boliger av denne alder at nederste plank mot grunnmuren kan ha svekkelser som følge av kapillært opptrekk av fukt gjennom grunnmuren.

TG 2 - Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er avvik: Det er registrert borehull etter mott. Dokumentert behandlig mot mott 2023.

TG 2 - Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er normalt med vateravvik i gulv i tømmerhus.

TG 2 - Våtrom > Ventilasjon > Bad Det er avvik: Det mangler luftespalte i døra.

Primærrom

Bruksareal -1. underetasje: 47 kvm Vaskerom og bod. 1. etasje: 53 kvm Entrè, stue, kjøkken, bad og soverom. 2. etasje: 52 kvm Trapperom og 4 soverom. Primærrom 1. etasje: 53 kvm Entrè, stue, kjøkken, bad og soverom. 2. etasje: 52 kvm Trapperom og 4 soverom. Sekundærrom 1. etasje: 47 kvm Vaskerom og bod.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på denne eiendommen.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er tilknyttet vann fra Ølen vannverk og privat septiktank.

Tilkomst fra offentlig vei.

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe ellers elektrisk oppvarming.

To av sidene på pipen i hovedetasjen er tildekket.

 • Beliggenhet

  Eiendommen har landlig og fin beliggenhet like utenfor Ølen sentrum med gode solforhold. Her bor en med kort avstand til skole, barnehage, dagligvarebutikker, bank, cafè, legesenter, Ølen Torg, Ølen senter og Ølen kulturhus.

  Adkomst

  Ved fellesvisning blir det satt opp visningsskilt.

  Er du på annonsen på finn.no kan du klikke inn på kartet som vises på høyre side. I feltet som dukker kan du velge "til-destinasjon" og få nøyaktig veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område som er berørt av Kommunedelplan for E134 Bakka-Solheim.

  Planidentifikasjon1160-15-03 BåndleggingBåndlegging for regulering etter PBL HensynsonenavnH710_F

  "Sone for bandlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som er bandlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. (Pbl. § 11-8 d) Området innan omsynssona skal bli regulert til tofelts veg med forbikøyringsfelt der det er naudsynt, med tilhørande tilførselsveger, lokalveger, vegkryss, gang- og sykkelveger, rasteplassar og kontrollplassar. Innan omsynssona kan det ikkje bli gjort tiltak som kan gjere planlegging og utbygging av E134 vanskelegare eller dyrare. Tiltak på terrengnivå over tunnel minimum 50 m innan tunnelportalane er lov. Tiltak under terrengnivå som kan gjere etablering eller drift av tunnelane vanskelegare eller dyrare er ikkje lov."

  Kommuneplankart: Det røde skraverte området på kartutsnittet er kommunedelplanen for E134. Skraveringen markerer ei sone med faresoner. Denne sonen ser ut til å treffe noe av eiendommen helt sør.

  • kr 1 950 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 62 480,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 012 480,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 12 319,- pr. 2023. De kommunale avgiftene inkluderer eiendomsskatt, brannsyn/feiing, vannavgift, slamtømming og renovasjon. Det er fire terminer per år til kommune, to terminer per år til HIM og årlig gebyr til Ølen Vannverk.

  Ligningsverdi

  kr 370 489,- for 2021 Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport datert 02.03.2023 og selgers Egenerklæring datert 27.02.2023. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 23. mar. 2023

 • Ansvarlig megler: Elisabeth Marvik
 • Oppdragsnummer: 01220024
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.