Storsteinvegen 3 og 10

Haugesund
Prisantydning

2 900 000,-

Solgt
 • BRA596㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår
 • Omkostninger89 730,-
 • Totalpris2 989 730,-

Gård med to bolighus, driftsbygning og uthus - til Randvatnet.

Beskrivelse

Storsteinvegen 3 kan påregnes som et komplett renoveringsobjekt. Storsteinsvegen 10 boligen anses som et rivingsobjekt.

Detaljer

BOLIG STORSTEINVEGEN 3: Hovedetasje har entrè, gang, toalettrom, bad, 2 soverom, stue og kjøkken.

Uinnredet kjellerrom i kjeller.

Storsteinvegen 3 kan påregnes som et komplett renoveringsobjekt. Det er utarbeidet tilstandsrapport for boligen vedlagt salgsopgpaven. Bygget rundt 1970 og det er ikke utført noen særlige oppgraderinger i boligen siden byggeår. Belegg og teppe på gulv. Malte/tapetserte/panelte vegger. Det er skiftet ett vindu i stue.

BOLIG - STORSTEINVEGEN 10: 1. Etasje med entrè, bad, gang, 2 soverom, spisestue, stue og kjøkken.

 1. etasje med loftstue og soverom.

Boligen står på den fineste plassen på eiendommen med flott utsikt ut på Randvatnet. I vedlagt tilstandsrapport fra takstmann er det bare gitt en enkel forklaring da boligen anses som et rivingsobjekt. Kjøkkeninnredningen fremstår som nyere og kan med fordel tas ned og gjenbrukes. Oppgradert innvendig med elektrisk og maling. Innvendig enkel standard med malte/tapetserte veggflater og nyere gulvflater. Ikke innlagt vann ppå grunn av pumpe som er i ustand. Tilkoblet brønn.

DRIFTSBYGNING: Hovedetasjen har driftsrom for melkeproduksjon, garasje og teknisk rom. Kjelleren består av skut og lager. Byggeår 1966. Total grunnflate ca. 240 kvm på hovedplan i følge vedlagt takst. Siloer er fylt i og arealet benyttes nå som lager. Bygget har fått tilstandsgrad generelt på TG 2-3.

UTHUS: Eldre uthus / bod med ukjent byggeår.

Oppført i lødd stein. Takkonstruksjon i tre som er tekket med betongtakstein.

Eiendommen gnr. 10 bnr. 22 (fotballbanen): Her er det inngått en festeavtale med en varighet på 40 år. Avtalen startet i 2005 (se tinglysinger). Som betaling for festeavtalen skal bortfester "få middag på kafeen".

Bygningsinformasjon

STORSTEINVEGEN 3: Storsteinsvegen 3 er oppført på grunnmur i betongstein/forskalingsstein, betonggulv. Yttervegger i bindingsverk som er utvendig kledd med trepaneler. Etasjeskiller i tre. Saltak i trekonstruksjon som er tekket med eternittplater. Renoveringsobjekt.

I vedlagt tilstandsrapport fra takstmann fremkommer følgende TG 3 avvik: Utvendig Veggkonstruksjon: Det er høy slitasjegrad på utvendige overflater. Det er påvist omfattende skade i fasade. Det er høy slitasje på utvendige overflater på denne boligen. Det er utført sporadiske stikkskader og kun registrert noe råte, ikke betydelig. Det kan påregnes betydelig vedlikehold og utskifting av overflater på denne boligen. Kostnadsestimat: Over 300 000,-. Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. En generell utskifting av samtlige vinduer i denne boligen er derfor påregnelig. Vinduer med råteskader må erstattes med nye. Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer. Det kan påregnes utskifting av samtlige vinduer i denne boligen. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000,-. Dører: Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Døren(e) står foran utskiftning. Det vil være påregnelig med utskifting av ytterdører i denne boligen generelt. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000,-.

Innvendig: Overflater: Det er store slitasjeskader og misfarging. Det er også noe innvendig mugg som må saneres. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Overflater må utbedres eller skiftes. Det kan påregnes utskifting av oveflater generelt i hele boligen. Kostnadsestimat: Over 300 000,-. Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskiller fra byggeåret. Konstruksjonen er lukket og er derfor ikke vurdert i sin helhet. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. I forhold til renovering av denne boligen kan det være hensiktsmessig og rette opp punkter med mest skjevhet. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000,-. Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det er slitasjeskader og noe skjevheter i innerdører i denne boligen. Det kan påregnes utskifting av dører innvendig i sin helhet. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000,-.

Våtrom: Bad 1. Etasje: En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000,-. Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom: Det er fuktskader i våte soner og hulltaking er ikke utført. Det kan påregnes vannskader i kring-liggende treverk ved sluk og dusj område. Det kan påregnes tiltak i forhold til registrerte avvik. Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000,-. Kjøkken Overflater og innredning: Kjøkken i denne boligen er gammelt og skadet. Det må skiftes i sin helhet. Det kan påregnes utskifting av fastmontert utstyr og kjøkken generelt i denne boligen. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000,-. Kjøkken > Avtrekk: Utskifting av ventilator må påregnes. Dette er også normalt og gjøre når kjøkken skiftes. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000,-. Toalettrom: Overflater og konstruksjon: Alle overflater i dette rommet må skiftes i sin helhet. Rommet er ikke ventilert. Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Total oppgradering av dette rommet må påregnes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000,-.

Tekniske installasjoner: Elektrisk anlegg: Det anbefales generelt å få det elektriske anlegget kontrollert i forbindelse med kjøp av bolig om det ikke foreligger el-kontroll som er 5 år eller nyere. Oppgradering av el-anlegg i denne boligen må påregnes. Omfang må vurderes etter el-kontroll. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000,-. Branntekniske forhold: Skader på røykvarslere og brannslukkingsutstyr. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000,-.

Tomteforhold: Drenering: Det er ikke drenering i moderne forstand på denne boligen. Det var vanlig med drenerende masser og emulsjon på murvegg utvendig. Omfang må vurderes utfra egne behov. Som nevnt vil bruk av kjeller være avgjørende for hvilke tiltak som skal utføres. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000,-. Terrengforhold: Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. Det er fallende terreng inn mot boligen på nordsiden. Det bør foretas terrengjusteringer. Det kan påregnes tiltak i forhold til registrerte avvik. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000,-.

I vedlagt tilstandsrapport fra takstmann fremkommer følgende TG 2 avvik som kan kreve tiltak: Utvendig: Taktekking: Dette taket er tekket med eternittplater fra byggeåret. Fremstår som i relativt god stand alder tatt i betraktning, men det kan allikevel påregnes utskifting og oppgradering. Generell utskifting og oppgradering er påregnelig. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000,-. Nedløp og beslag: Takrenner og nedløp i sink. Det er synlige skader og lekkasjer på renner og det kan derfor påregnes utskifting. Dette er også naturlig og gjøre når taket tekkes nytt. Nye takrenner og nedløp må installeres. Det er også naturlig og skifte system for bortleding av overvann når det gjøres dreneringsarbeider. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000,-. Takkonstruksjon/loft: Ingen indikasjoner på sopp eller råte. Konstruksjonen er tørr. Det er heller ingen indikasjoner på bore-biller el. i konstruksjonen. Det er fuktskjolder stedvis i takkonstruksjon ved gjennomføringer. Det er også tegn til at det er mus på loftet. Det kan påregnes ytterligere undersøkelser. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000,-. Balkonger, terrasser og rom under terreng: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Det er påregnelig med både vedlikehold og utskifting av overflater på denne balkong. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000,-. Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Radon: Denne boligen ligger i område hvor det historisk er moderat til lav radon stråling. ihht til kart fra Norges geologiske undersøkelse. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonforebyggende tiltak ble først påkrevd i 2011/12. Det kan påregnes tiltak i forhold til radonmålinger for å utelukke avvik over tillatt grense på 200 Bq/m3. Det bør gjennomføres radonmålinger. Kostnadsestimat: Under 10 000,-. Pipe og ildsted: Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Det er noe skader i utvendig del av pipe. Det er også ujevnheter og noe skader i beslag på pipe mot tak. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på siste feiing. Det kan påregnes utbedrende tiltak. Pipe og ildsted anbefales ikke tatt i bruk før ildsted og pipeløp er kontrollert av offentlig etat. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000,-. Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Avvik har ingen umiddelbar konsekvens. En eventuell utskifting må vurderes utfra egne behov. Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er påregnelig med utskifting av rør i denne boligen ved oppgradering av våtrom. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000,-. Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det kan påregnes utskifting av avløpsrør ved oppgradering av denne boligen. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000,-. Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er ikke veggventil i alle rom som har behov for det. Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Bereder er passert 30 år og kan således ryke når som helst. Det er anbefalt at bereder kobles direkte i tett boks eller via vedlikeholdsbryter. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000,-. Grunnmur og fundamenter: Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Grunnmuren har sprekkdannelser. Det kan påregnes tiltak i forhold til registrerte sprekker og riss stedvis i mur. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000,-. Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Det kan påregnes ytterligere kontroll av vann og avløpsanlegg i denne boligen. Utbedringer kan ikke utelukkes. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000,-.

Av TG2 avvik ikke krever umiddelbare tiltak innkluderer: Rom under terreng og varmesentral.

Storsteinvegen 10 er et rivingsobjekt så her er det ikke utført en tilstandsrapport da det aller meste kan antas å ha TG3 avvik.

Primærrom

Storsteinvegen 3 Bruksareal 1. etasje: 73 kvm Uinnredet kjellerrom. 2. etasje: 77 kvm Entrè, gang, toalettrom, bad, 2 soverom, stue og kjøkken. Primærrom 1. etasje: 0 kvm 2. etasje: 77 kvm Entrè, gang, toalettrom, bad, 2 soverom, stue og kjøkken.

Storsteinvegen 10 Bruksareal 1. etasje: 64 kvm Entrè, bad, gang, 2 soverom, spisestue, stue og kjøkken. 2. etasje: 20 kvm Loftstue og soverom. Primærrom 1. etasje: 64 kvm Entrè, bad, gang, 2 soverom, spisestue, stue og kjøkken. 1. etasje: 20 kvm Loftstue og soverom.

Driftsbygning Bruksareal 1. etasje: 102 kvm Skut og lager. 2. etasje: 239 kvm Driftsrom, garasje og teknisk rom. Primærrom 1. etasje: 0 kvm Ingen. 2. etasje: 0 kvm Ingen.

Uthus / bod Bruksareal 1. etasje: 21 kvm Bod. Primærrom 1. etasje: 0 kvm Ingen.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for ny driftbygning datert 16.01.1967. Tegninger vedlagt.

Det foreligger ferdigattest for ny enebolig datert 09.05.1972. Dette er huset med adresse Storsteinvegen 3. Tegninger vedlagt.

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på det andre huset med adresse Storsteinvegen 10. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest. Megler har heller ikke mottatt tegninger på dette huset fra kommunen.

Adgang til utleie

Dette er to selveiende boliger hvorav ett kan leies ut. Det er boplikt på gården.

Vei/vann/kloakk

Boligen har eget borehull. Megler har ikke undersøkt dette. Det gamle huset (Storsteinvegen 10) har brønn, men denne kan ikke lengre brukes. Derfor er det gamle huset ikke tilkoblet vann nå. Det er i følge teknisk etat mulig å knytte seg til kommunalt vann for begge boligene da dette ligger i Tittelsnesvegen. Det er septiktank til boligene i følge tidligere leietaker.

Oppvarming

Storsteinvegen 3: Det er installert luft/luft varmepumpe. Vedkamin fra byggeåret installert i stuen. Storsteinvegen 10: Vedkamin fra byggeåret installert i stuen.

 • Beliggenhet

  Med bare 8 km til gågata i Haugesund har gården en meget sentral beliggenhet hvor man kan kombinere gårdslivet med gjøremål i byen. Storsteinvegen 10 har flott utsikt ut på Randvatnet. Storsteinvegen 3 har for det meste utsikt ut over egen eiendom. Skole og barnehage like ved eiendommen.

  Adkomst

  Fra Flotmyr følger man Tittelsnesvegen nordover i retning Sveio. Når man passerer Saltveit skole så tar man av første vei til høyre inn i Storsteinvegen kun 100m etter skolen. Storsteinvegen 3 er da det andre huset på venstra side. Mens Storsteinvegen 10 er det første huset på høyre side av Storsteinvegen.

  Regulering

  Det foreligger reguleringsplan for å legge til rette for utbedring/omlegging av fv. 47 fra Fagerheim – Ekrene, for å bidra til bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet på strekningen. Vei er i reguleringsplan lagt over denne eiendom 10/2, og vil få stor innvirkning på eiendommen ved omlegging av vei. Se vedlagte reguleringskart og bestemmelser.

  Deler av eiendommen ligger i område Flomfare H320 i kommuneplan.

  Området rundt fotballbanen (gbnr 10/22) er i kommuneplanen avsatt til nåværende tjenesteyting. Dette området utgjør da 20032 av gbnr 10/2 i følge måling i kart + fotballbanen som er en fradelt tomt. Tomta med fotballbane har målebrev og er på 5245 kvm.

  Et større område sør/vest for det området er avsatt til fremtidig tjenesteyting. Dette området er i kart målt til å være ca. 31800 kvm.

  Forøvrig er eiendommen i kommunenplanen avsatt til LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.

  Det oppfordres interessenter til å sette seg inn i både nåværende kommuneplan og fremtidig (2023-2033). Samt reguleringsplan som omfatter eiendommen. For å få et bilde av fremtidig bruk av eiendommen.

  • kr 2 900 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 89 730,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 989 730,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 926,- pr. 2022. De opplyste kommunale avgiftene har kun vært betaling for feiing. Man må påregne at utgiftene øker betraktelig når eiendommen tas i bruk igjen. Man må påregne avgifter for tømming av septiktank og eiendomsskatt i tillegg.

 • Diverse

  Det foreligger forkjøpsrett på eiendommen dersom eiendommen blir solgt for mer enn prisantydning. Det er uklart om denne vil bli benyttet.

  Kjøper må overta eiendommen som den står på visning. Det vil fra selgers side ikke bli gjort ytterliggere rydding/rengjøring/utvask enn det som er gjort.

  Det er avtalt med tidligere leieboer at han skal fjerne container og campingvogn på eiendommen. Dette er ikke blitt utført per 04.01.24. Dersom leietakeren ikke har utført dette før overtagelse vil kjøper måtte overta ansvaret med å få leieboer til å fjerne de siste tingene sine (container og campingvogn).

  Kommentar til vedlagt verditakst: Leieavtalene som omtales i vedlagt verditakst er avsluttet og eiendommen overtas uten noen form for leieavtaler. Verditaksten ble utført 01.03.2023.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring. Denne dekker iht villkår for forsikringen bare bolighus på Storsteinvegen 3. Eventuelle reklamasjoner for driftsbygninger eller landbruksjord må rettes mot selger.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Gårdskart, Reguleringsplankart for planlagt vei gjennom eiendommen, Reguleringsplanbestemmelser for planlagt vei RL1729, Verditakst datert 01.03.2023 (NB!), tilstandsrapport datert 21.12.2023 og selgers Egenerklæring datert 03.01.2024. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 19. feb. 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01230117
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.