Tussadalsvegen 3

Bømlo
Prisantydning

2 900 000,-

Solgt
 • BRA240㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår1975
 • Omkostninger86 230,-
 • Totalpris2 986 230,-

Stor enebolig med stor og fint opparbeidet tomt. 2 garasjer.

Beskrivelse

Se vedlagte tilstandsrapport.

Detaljer

Følgende rom er P-rom:

UnderetasjeHall , Bad underetasje, Vaskerom , Soverom , Kjellerstue

Hovedetasje: Gang , Bad hovedetasje, Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Kjøkken , Stue , Grovkjøkken

S-rom: Underetasje: Garderobe , Bod , Garasje , Bod under trapp

Bygningsinformasjon

Se vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Knutsen Takst datert 24.09.2023 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.2 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Innvendig > Pipe og ildsted Pipevanger er ikke synlige. Minst 2 sider av elementpipe skal være tilgjengelig for inspeksjon. Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Røykvarslere med batteri. Husbrannslange og brannslukningsapparat. Kostnadsestimat: Under 10 000

TG IU: KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking Det er avvik: Det er merke etter fukt på undertak ved pipe. Dette var tørt på befaringsdagen.

Utvendig > Nedløp og beslag Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Avviket gjelder ved stående kledning.

Utvendig > Vinduer - 2 - 3 Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.

Utvendig > Utvendig boddør Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Innvendig > Overflater Det er avvik: Det er isopor i innvendig tak over garasje. Isopor skal kles inn med ubrennbart materiale.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt 20 mm høydeforskjell på gulv i hall i underetasje.

Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det ble målt 21,6 vekt-% fukt i utforet vegg mot nord mot terreng i garderobe/bod i underetasje. Vekt-% mellom 19,5% og 27,9% vurderes som meget fuktig, som gir fare for treødeleggende sopper, muggdannelse, stripet borebille (mott), og råteborebille etc.

Innvendig > Innvendige trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom Det er avvik: Det er ikke montert sokkellist i underkant av våtromsplater. Det skal være montert sokkellist i underkant av våtromsplater i våtsoner.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad hovedetasje Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad hovedetasje Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad hovedetasje Det er avvik: Det registreres krakelering (sprekker) i glassert overflate på heldekkende vask.

Våtrom > Ventilasjon > Bad hovedetasje Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Sikringsskap med automatsikringer, jordfeilbryter og overbelastningsvern.

Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Terrengforhold Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. Det var vann på plenen på befaringsdagen. Eier opplyser om at det er gjort noe arbeid med drenering av plen.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Septiktank Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte takst. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon.

Primærrom

Bruksareal Kjeller: 100 kvm 1. etasje: 140 kvm Primærrom Kjeller: 63 kvm Hall, bad, vaskerom, soverom og kjellerstue. 1. etasje: 140 kvm Gang, bad, 3 soverom, grovkjøkken, kjøkken og stue. Sekundærrom Kjeller: 37 kvm Garderobe, bod, garasje.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for nybygg bustadhus datert 14.10.1975.

Bømlo kommune opplyser at det ligg det føre godkjende byggjemelding(ar) for bygning(ane) på eigedomen (registrerte bygningsnummer i matrikkelen)? Ved ja og delvis gis opplysning om årstal og kva som er byggemeld: 1974: bustadhus, 2000: tilbygg bustadhus, 2010: garasje

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse tilbygg bustadhus og garasje. Disse tiltakene er registert og godkjent ifølge kommunen.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at godkjente tegninger avviker i forhold til hvordan boligen fremstår i dag. Underetasjen er på godkjente byggetegninger angitt som div men brukes i dag som kjellerstue mm. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel er søknadspliktig. Kjøper påtar seg risikoen for både fremtidig, fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Det kan være krav i lov, forskrift og planverk som ikke er eller kan oppfylles, i så fall vil kommunen kunne kreve at underetasje settes tilbake til opprinnelig godkjent stand.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Vann | Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Avløp | Eiendommen har septiktank med kommunal tømming.

Vei | Adkomst skjer via offentlig vei. Bømlo kommune opplyser at det er om lag 10-15m med privat veg frå kommunal veg og fram til innkjørsel for eigedomen.

Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Oppvarming

I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Regulering

  Eiendommen er registert som enebolig. Det foreligger ingen reguleringsplan. Kommuneplan vedteken 18.03.2013 gjeld. Planstatus: "spredt boligbebyggelse". Eigedomen ligg i LNF-område der spreidd bustadbygging kan tillatast, og der det blandt anna er sett eit tak/tal på kor mange bueiningar som kan byggjast i planperioden.

  Eiendommen ligger i et område som er avsatt til LNF-område (Landbruks-, Natur- og Friluftsområder). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende rivning, bygging og endring i områder som avsatt til LNF Eiendommen ligger i et område med reguleringsformål LFNR, (spredt bolig/fritid/natur) som innebærer en begrensning i muligheten for fortetting av området.

  • kr 2 900 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 86 230,- (Omkostninger totalt)
  • kr 2 986 230,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 15 387,- pr. 2023. Kommunale avgifter inkluderer: Vann, renovasjon- og slamgebyr, eigedomsskatt og feiing/branntilsyn.

  Ligningsverdi

  kr 636 982,- for 2021

 • Diverse

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted.

  Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.

  Enheten er ikke oppmålt av megler. Oppgitt areal er hentet fra rapport fra takstmann.

  Selger har godkjent alle opplysninger i prospektet.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Tilstandsrapport Egenerklæring Grunnkart Reguleringskart Opprinnelige tegninger, påbygg samt garasje.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 23. okt. 2023

 • Oppdragsnummer: 01230386
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.