Urhaug tomt gnr. 147 bnr 42

Vindafjord
Prisantydning

780 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger33 320,-
 • Totalpris813 320,-

Flott og solrik utsiktstomt med båtplass til Ålfjorden - Tomt 13 - Gnr147/Bnr42

Beskrivelse

Området ligger nordvendt og store deler av planområdet er grunnlendt med fjell i dagen. Selv om planområdet heller mot nord er landskapet relativt flatt slik at det kommer mye sol. Det har under planleggingen vært en målsetning både å utvikle området og samtidig å ta mest mulig vare på naturen i området. Det er ikke godkjent nye private hytter nærmere sjø enn 100m. Landskapet i området er preget av berg, knauser og lyng med noe skog innimellom. Området grenser dels til sjø, og deler av planområdet er synlig fra leia utenfor.

Naturen i området er typisk kystlandskap med synlige berg og skrinn jord. Området er ikke spesielt bratt, og naturen er derfor lett tilgjengelig og egnet for ulike fritidsaktiviteter. Også områda langs sjøen er gode rekreasjonsområde. Deler av området for fritidsboliger er plassert i en relativt åpen del av landskapet.

Kommunal vei fører inn til området via Fv 4734. Det er i veivesenet sin kartbase registrert en ÅDT på godt under 500 på fylkesveien - den laveste klassen som er definert. Trafikken på fylkesvegen er oppgitt til 200 ÅDT på ytre del og 150 på indre. Det foreligger ikke tellinger for den kommunale veien, men denne er lav og dekker i hovedsak noen gardsbruk samt hytter og naust i området. Det er ikke registrert ulykker på det kommunale vegnettet i følge reguleringsarbeidet. Skilta fartsgrense på fylkesveien er 80 km/t, mens det på den kommunale veien er 50 km/t. Reell fart er trolig lavere grunnet veistandarden.

Deler av planområdet er sett av til friluftsformål (både på land og i sjø), og disse områdene vil være et godt tilbud for både barn, unge og voksne som ønsker å bruke naturen. Det er sett av et område til badeplass like i nærheten av tomta.

Detaljer
 • Tomta ligger ca. 245m fra nærmeste sjølinje og ca. 385m fra småbåthavna.
 • Tomta grenser mot friareal mot nord og en buffersone på 20m langs vestre plangrense.
 • Det er lagt en buffersone på 20m langs vestre plangrense. Deler av denne plangrensa ligger innenfor tomtegrensa til tomta. Det vil si at man må plassere bygg utenfor grensa da det ikke er lov å bygge innenfor buffersonen.

 • Alle takformer og takvinkler er i utgangspunktet tillatt, men skal vurderes i hvert tilfelle i forhold til terreng, nabobygg og helheten i feltet.

 • Hyttene skal ha maks 100 kvm BTA. Frittliggende uthus er ikke tillatt.
 • Hyttene skal ikke ha mer enn 1 etasje, men kan ha loft/hems.
 • Maks snitthøyde fra topp grunnmur til gesims er 3,1m.
 • Grunnmuren bør ikke være høyere enn 1m.
 • Fellesområde for renovasjon, småbåthavn og båtopplag skal være felles for alle grunneierne og rettighetshaverne i planområdet.
 • Felles Parkering: Felles parkering 2 og 3 er felles for hytte/tomte nr. 4-17 og 22.
 • Felles veier: Vei 1 i planen er felles for gnr. 147 bnr, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26 og tomter som måttet bli utskilt fra disse eiendommene, hytte nr. 1, 2, 3 og hytte 4-22 (frem til vei 2). Vei 2 er felles for gnr. 147 bnr 2 og hytte nr. 4-22. Vei 3 er felles for alle grunneiere, rettighetshavere og hytteeiere i planområdet.
 • Pliktig medlemskap i Gårdsveg Dagsland m.m. Velforening. Vedtekter i hytteforeningen er vedlagt salgsoppgaven. Formålet ed velforeningen er å forestå forvaltning, drift og vedlikehold av fritidsboligenes fellesanliggender med alle tekniske innretninger og utstyr, veier og andre fellesinnretninger.
Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på veier og parkeringsplasser datert 04.11.2015. Det foreligger ferdigattest på båthavn datert 04.11.2015.

 • Beliggenhet

  I Vindafjord er det gode fiskemuligheter både i sjø og ferskvann. Her finner du en av Norges beste lakseelver, merkede turstier og mange fantastiske toppturer.

  I Ålfjorden kan en tidvis få hvalsafari og det er godt fiske i alle retninger. På Romsaøyene like utenfor fjordutløpet kan en telte eller overnatte i sammen med andre båtentusiaster i båtbrygger på forskjellige øyer. Planområdet ligger ca. 500 meter fra område registrert som gytefelt for torsk (Ålfjordbotn C-1 Mindre viktig gytefelt) og 1,3 km fra gyteområde Kvalvågsnes og Ålfjorden/Sundførvågen. Planområdet grenser til område med fastsett fisketid for sjølaksefiske i Rogaland.

  På vinteren kan man besøke Fjellstøl/Olalia/Opheim skianlegg med lysløyper eller alpinanlegg en kort kjøretur unna i Røldal/Sauda. Kort avstand til Vestlandets naturperler med gode muligheter for dagsturer til blant annet Hardanger (80 min), Trolltunga, Etnefjellene (40 min), Folgefonna og Buerbreen. Kort avstand til Haugesund (35 min), Aksdal (20 min) og havet. Her kan en besøke idylliske øysamfunn eller ta seg en tur på vestlandets fineste sandstrender på Karmøy eller shopping i byen. Også mulighet for dagstur til Stavanger, Preikestolen og Kjeragbolten.

  Adkomst

  Fra Krysset i Isvik er det ca 2,2 km. til avkjørsel på høyre side til Dalavik. Følg Dalavikvegen 2,8 km. til man får avkjørsel til Håvikvegen på venstre side. Følg Dalavikvegen gjennom skarp høyresving og totalt 1,6 km. utover før avkjørsel til Urhaugvegen kommer på høyre side av veien. Følg veien nedover ca. 240m. tomta ligger da litt tilbaketrukket fra veien på venstre side.

  Regulering

  Eiendommen ligger i område regulert til fritidsformål. Gjelde reguleringsplan Del av Tosvoll datert 10.09.08 er vedlagt salgsoppgaven.

  NB: I vedlagt reguleringsplan viser tomt 1-3 som innenfor planen, men disse ligger nå innenfor reguleringsplan for Ytre Veravika etter at nyere reguleringsplan for det aktuelle nabo området ble vedtatt 22.06.2021.

  • kr 780 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 12 400,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 19 500,-
  • kr 33 320,- (Omkostninger totalt)
  • kr 813 320,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Kommunale avgifter er pr. dags dato ikke beregnet men vil påløpe når eiendom tas i bruk.

  Renovasjon

  Dette forutsetter lite abonnement hos HIM. Dette forutsetter standard abonnement hos HIM.

  Ligningsverdi

  Ligningsverdi gjelder for primærbolig og er opplyst av skatteetaten.

 • Diverse

  Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 16. sep. 2022

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 1-21-00302
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.