Varden 25, 5535 HAUGESUND

Varden 25

Haugesund
Prisantydning

19 900 000,-

 • BRA0㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår1960
 • Omkostninger508 820,-
 • Totalpris20 408 820,-

Profilert nærings-/utviklingseiendom - strategisk beliggenhet - BTA 2.750 m2 - gode leieinntekter - stor tomt 12.213 m2

Beskrivelse

Næringsbygg som har 4 ulike lokaler, men med 3 brannseksjoner. Bygget er i hovedsak på 1 plan, men har en mindre kjeller med garasje/tilfluktsrom. I tillegg er det et loft, men dette har liten bruksverdi. Bygget er pr dags dato benyttet til Kontor, butikk, bilverksted og ledig salgslokale.

Sum BRA pr etasje; Kjeller 170 m2 BTA / 149 m2 BRA. 1. etasje 2.450 m2 BTA / 2.391 m2 BRA. 2. etasje 130 m2 BTA / 123 m2 BRA.

Seksjon 1, 1 etg, 86 m2 BRA; Gang, venterom, kontor x 2 stk, pauserom og wc. Seksjon 1, 2 etg, 123 m2 BRA; Forsamlingslokale, kjøkken, wc, bod og teknisk rom. Seksjon 1, Vest, 90 m2 BRA; Gang, wc x 2, kott, garderobe, teknisk rom og kontor felleskap. Seksjon 2, Kjeller, 149 m2 BRA; Gang/lager (tilfluktsrom ca 24 m2 BRA), teknisk rom og garasje. Seksjon 2, 1 etasje, 866 m2 BRA; Butikklokale / lager. Seksjon 2, loft, (200 m2); Disponibelt loft. Seksjon 3, 1 etg, 544 m2 BRA; Verksted m/ kontor, lakkeringsrom, wc, bod og sluse. Seksjon 4, 1 etg; 805 m2 BRA; Butikklokale, kontor x 5 stk, wc, bod, lager, vaskerom, garderobe og pauserom. Sum arealer 2.750 m2 BTA / 2.663 m2 BRA.

Tegninger og angitte arealer/bruk av disse kan avvike noe fra slik bygget fremstår.

Bygget bærer generelt preg av elde og slitasje. Bygget har generelt passert forventet levetid og en større oppgradering av hele bygget må generelt forventes både innvendig og utvendig. Tilstand på bygget tilsier generelt at bygget selges som et renoveringsobjekt og feil og mangler ved bygget kan ikke påberopes jf. takstrapporten.

Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen. Kjøper vil, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen.

Detaljer

Varden 25/25 B - er en godt profilert og sjeldent stor nærings-/utviklingseiendom med strategisk beliggenhet på Svehaug, langs aksen mellom Haugesund sentrum og Raglamyr. Eiendommen ligger høyt i terrenget, og er i hovedsak flat/lett skrånende og asfaltert. God eksponering mot E134.

Årlige leieinntekter pr idag er kr 1.488.699,-.

Bygget rommer bl.a. Bilutstyr AS (BilXtra), Bilservice AS, Bjørklund Elektroservice AS, Bilbransjens opplæringskontor Haugalandet og NF Gjenbruk. Lokale på 805 m2 BRA står pt ledig, hittil benyttet til bilsalg.

Bygget har 4 ulike lokaler, men med 3 brannseksjoner. Bygget er i hovedsak på 1 plan, men har en mindre kjeller med garasje/ tilfluktsrom. I tillegg er det et loft, men dette har liten bruksverdi.

Fra takstrapporten; "Bygget fungerer til sitt bruk, men holder da ikke dagens standard."

Gjeldende reguleringsplan og eksisterende bygningsmasse tilsier potensiale for økt utnyttelse.

Bygningsinformasjon

Bygget ligger på en høyde og det er synlig fjell under på vest siden. Overflatevann går i hovedsak naturlig. Grunnmur fremstår i normal stand tatt alder i betraktning. Garasje og bomberom er i normal stand tatt alder i betraktning. Bygget er i hovedsak bygget i betong, men loft over butikk er tregulv på H-bjelker i stål. Seksjon 3+4 har full høyde under skråtak. Fasade på huset bærer i all hovedsak preg av naturlig elde og slitasje. De fleste vinduer er fra 80 tallet og har normal elde. Alle dørene som er testet på befaring fungerte greit. Det er noe varierende kvalitet og alder på takoverflater. På den vestre delen fremstår tak i normal god stand tatt alder i betraktning. På resten av bygget bærer tak preg av normal elde og slitasje. Se takstrapport for utfyllende info.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse for tilbygg datert 27.02.1990. Status for gjenstående punkter er ikke kjent. I følge kommunen foreligger det ikke øvrige brukstillatelse/ferdigattest. Dette er ikke uvanlig med tanke på byggeår. Evt. ombygging /bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.

 • Beliggenhet

  Næringseiendom strategisk og profilert beliggende på Svehaug, langs E134 og aksen mellom Haugesund sentrum og Raglamyr,

  Adkomst

  Kjør E134 fra Karmsundgata mot Raglamyr, og ta av til venstre ved skilt Svehaug og så broen over E134. Deretter første vei til venstre v/ Ford og så venstre etter ca 120 meter.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til forretning /kontor/industri og kan iflg. reguleringsplan RL 1068 Varden - Svehaugstemmen (sist rev. 23.09,1985) bebygges med inntil 50% av nettoareal og 2 etasjer. Kommuneplanens arealdel 2014-2030 med ikraftredelsesdato 09.09.2015 kan gi ytterligere retningslinjer.

  • kr 19 900 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon 585,-
  • Tinglysning skjøte 585,-
  • Boligkjøperforsikring (valgfri) 9 900,-
  • Gebyr e-skjøte 250,-
  • Dokumentavgift 497 500,-
  • kr 508 820,- (Omkostninger totalt)
  • kr 20 408 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 114 675,- pr. 2020. Årlige kommunale avgifter fordeles på 4 terminer og inkluderer eiendomsskatt med 4,8 promille av kr 17.982.000,- = kr 86.314 ,-. Det er montert vannmåler, og avgifter vann og avløp vil variere ut fra forbruk.

  Renovasjon

  kr 12 984,- pr. år. Oppdaterte opplysninger under innhenting.

 • Diverse

  Leietaker betaler brann og alarm utrykning hvis knyttet til leiet areal. Renhold av lager og butikk. Forsikring av innbo. Utleier betaler offentlige avgifter, abonnement alarm og brann alarm samt varsling, strøm og renhold. Forsikring av bygning og glass.

  Selger bekrefter at vedlagte egenerklæring fortsatt gjelder. Takstrapporten er utarbeidet i september 2019, og det er ikke foretatt en evt oppdatering av denne.

  Oppdaterte opplysninger om renovasjon er under innhenting, konf. megler.

  Tilfluktsrom (ca 24 m2) i kjelleren er bygget for å verne mennesker som oppholder seg på eiendommen, ved eventuelle rivning av bygget må det søkes om å fjerne dette. (Rommet er utdatert og anses ikke som tjeneste dyktig) Det er for øvrig ikke krav til tilfluktsrom i nye bygg pr dags dato, men dette kan allikevel kunne kreves pga eksisterende.

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Selger er jf. energimerkeforskriften ansvarlig for å inneha gyldig energiattest. Det foreligger imidlertid ikke energiattest for dette bygget.

  Sentrale lover

  Handelen reguleres av Avhendingsloven. Som kjøpekontrakt benyttes "Meglerstandard oktober 2015 for salg av eiendom" utarbeidet av/for Norges Eiendomsmeglerforbund. Eiendommen overtas som den er, jf. avhendingsloven § 3-9. Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i avhendingsloven § 3-8 eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i avhendingsloven § 3-7. Ved anvendelsen av avhendingsloven § 3-7 og 3-8 hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige. Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av avhendingsloven § 3-9 annet punktum og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven. Dette punkt 6 begrenser ikke Kjøpers rett til å gjøre krav gjeldende som følge av forsinkelse som skyldes forhold på Selgers side. Kjøper taper retten til å gjøre brudd på denne avtalen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 dager etter at han selv oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger skriftlig melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Uansett taper Kjøper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende hvis Kjøper ikke sender slik reklamasjon innen ett år etter Overtakelse.

  Bestemmelsene i Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 fravikes jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4 tredje ledd.

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Takstrapport næring datert 26.09.2019 og selgers Egenerklæring datert 23.09.2019. Videre kopi av reguleringskart og -bestemmelser, samt utskrift fra WebMatrikkel. Bygningstegninger, kopi av leieavtaler, brukstillatelse som omtalt og servitutter kan fås ved henvendelse til megler. Om du mener noen av vedleggene mangler/ikke er mottatt, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 19. mar. 2021

 • Ansvarlig megler: Niels Chr. Hald
 • Oppdragsnummer: 2-19-00018
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.