Vassendvegen 60

Etne
Prisantydning

990 000,-

Solgt
 • BRA43㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom2
 • Byggeår1976
 • Omkostninger41 900,-
 • Totalpris1 031 900,-

Kjekk hytte inntil Etne elva

Beskrivelse
 • Nytt vindu på toalettet og nye vinduer i hele stua. Skiftet 9 vinduer i 2018. Skiftet 2 vinduer i soverommene ca.1990.
 • Hytta har ikke fullverdig kjøkken, men det er komfyr og avtrekk.
 • Skrusikringer.
 • Det har vært kontroll av el-anlegget.
 • Skifte av tak 2006. Utført av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Detaljer

Støpt trapp opp til inngang og inngang til vindfang med belegg på gulv og panelte vegger.

Baderom/toalett med stellebenk, belegg på gulv, «potti potti» toalett og panelovn.

Stue med belegg på gulv, Jøtul vedovn, veggplater og veggpanel på vegger og inspeksjonsluke til loft.

Kjøkken med belegg på gulv, spiseplass, panelovn, eldre kjøkkeninnredning fra byggeår med benkeplate med skaper over og under i den ene enden. Ved komfyren er det en liten benkeplate, avtrekksvifte, micro og kjøleskap.

Et dobbelt soverom med belegg på gulv.

Dobbelt soverom med køyseng, belegg på gulv og malte vegger.

Kjeller: (36 kvm. - Kjeller har takhøyde på ca. 1,88m. høyde og areal er derfor ikke målbart areal).

Over inngangsdøra til kjelleren er det tett tak med to spotter. Man kommer inn til gang med støpt gulv og panelovn.

To boder på venstre side.

Bod med støpt gulv, betongvegger og en eldre vedovn.

Innredet rom med belegg på gulv og overnattingsplasser på madrasser på fastmonterte benker. Rommet er ikke et godkjent rom for varig opphold.

Bygningsinformasjon

Bygningen har betonggrunnmur. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse. Boligen har elementpipe og vedovn. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Det er luke i stue opp til kryploft. Taktekkingen er av tre.

Innredning av rom for overnatting i kjeller er ikke omsøkt godkjent. I kjelleren er takhøyden ca. 1.88m. Areal i "krypkjeller" skal være boder.

I vedlagt tilstandsrapport fra takstmann fremkommer følgende TG3 med store eller alvorlige avvik: Utvendig > Veggkonstruksjon. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000,-.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt: Tekniske installasjoner > Vannledninger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør.

TG 2 avvik som kan kreve tiltak: Utvendig > Taktekking. Utvendig > Nedløp og beslag. Utvendig > Dører. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg.

Tg 2 avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Utvendig > Utvendige trapper Innvendig > Overflater Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Innvendig > Radon Innvendig > Pipe og ildsted Innvendig > Krypkjeller Innvendig > Innvendige dører Kjøkken > 1 Etasje > Stue/kjøkken > Overflater og innredning Spesialrom > 1 Etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon Tekniske installasjoner > Ventilasjon Tomteforhold > Drenering Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Tomteforhold > Terrengforhold.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Adgang til utleie

Dette er en selveiende hytte som kan leies ut i sin helhet.

Vei/vann/kloakk

Det er ikke innlagt vann, men muligheter å hente vann fra bekk/elv. (Ukjent kvalitet). Det er ikke godkjent avløp. Det er adkomst via privat vei. Megler har ikke funnet skriftlig veirett. Grunneeieren (gbnr 75/8) som avga areal til fradeling av tomta, og som også eier deler av Vassendvegen, har gitt rett for eiendommen å opparbeide vei til hytta langs bekken på en bredde på 2m. Denne avtalen er tinglyst (se servitutter). Det er en annen grunneier på hoveddelen av veien (gbnr 75/6 og 75/1). Eier av hytta vi selger har betalt for vedlikehold av hele veien i flere omganger (tatt etter behov) og kjøper må påregne å delta i desse utgiftene i fremtiden. Eier har også brukt veien siden de bygget hytta der i 1976. Det er mulighet for at det kan muligens være opparbeidet hevd til bruk av veien. Dette er en juridisk vurdering som megler/selger ikke tar stillilng til, men bare ønsker å belyse muligheten.

Oppvarming

Vedovn. Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger like etter Etne sentrum og før Stordalen. Område er kalt Vassenden og eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser. Eiendommen grenser til Etne elva og har Stordalsvatnet like ved.

  Adkomst

  Fra E134 tar man av opp Grindheimsvegen. Ta så første vei til venstre ved Grindheim Kirke. Føg veien forbi to boligtun og ned bakken. Like før bekken, i bunn av bakken, tar man av til venstre. Hytta ligger da rett frem nede mot elva/Stordalsvatnet.

  Regulering

  Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). I dette området er det nødvendig med søknad om dispensasjon for eventuelle fremtidige endringer/byggetiltak.

  Eiendommen ligger innenfor område som på kommunekartet er avmerket som område for "flomfare". NVE aktsomhetskart viser det samme.

  NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere, dersom det er aktuelt med ny utbygging. Informasjonen i kartet kan benyttes som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutrednings- og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen og for å identifisere potensielle fareområder for flom. De potensielle fareområdene kan legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser.

  I følge riksantikaveren ligger eiendommen i et område som er kulturmiljø som er freda (eller planlagt freda) etter kulturminnelova §20, samt område med verdsarvstatus (UNESCO). Dette er innenfor kategorien "Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse".

  Eiendommen ligger også i et område som er definert som svært viktig friluftslivområde i følge miljødirektoratet.

  Eiendommen ligger i et aktsomhetsområde for "utløpsområde for snøskred".

  Eiendommen ligger innenfor område som i følge Norges vassdrags- og energidirektorat er vernet. Vernet gjelder først og fremst mot kraftutbygging, men verneverdiene skal også tas hensyn til ved andre inngrep.

  • kr 990 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 41 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 031 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 921,- pr. 2022. Eiendommen betaler kun eiendomsskatt per i dag. Man kan påregne å betale for feiing. I tillegg betaler eier for privat renovasjon gjennom HIM. Her betalte eier kr. 1023 før første halvår 2024.

 • Diverse
  • Byggeår er i følge takstmann. Dette anslaget er noe usikkert. Tomta ble fradelt i oktober 1969.
  • Feier har ikke registrert noen avvik på eiendommen.
  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Grunnkart over eiendommen, Oversiktskart, Takstrapport datert 04.02.2024 og selgers Egenerklæring datert 01.02.2024. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 5. apr. 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01230632
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.