Gjerdevegen

Karmøy
Prisantydning

890 000,-

 • BRA
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger35 980,-
 • Totalpris925 980,-

Boligtomt i et flott og veletablert område i Åkrehamn - Gangavstand til det aller meste en trenger i hverdagen - Solrikt

Vei/vann/kloakk

Kjøper må selv besørge tilknytning til vei, vann og avløp. Se vedlagt ledningskart mottatt fra Karmøy kommune.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger svært kjekt og barnevennlig til i Gjerdevegen. Fra tomten er det kort avstand til barneskole, ungdomsskole, Vidergående skole, barnehage, idrettsanlegg, sentrum med flere butikker og flotte turløyper. Nydelige Åkrasanden ligger også i kort avstand fra eiendommen.

  Adkomst

  Se Finn.no og Em-a.no for korrekt veibeskrivelse.

  Regulering

  Eiendommen ligger i et område regulert til frittliggende småhusbebyggelse.

  Utdrag fra reguleringsplan mottatt fra Karmøy kommune:

  §2. Tomt tillates bare utskilt i henhold til tomteinndelingens- og bebyggelsesplan, godkjent av bygningsrådet. Det forutsettes av luftstrekk for elektrisitetsforsyningen som går gjennom planområdets østre del, skal legges i jordkabel ved utbyggingen. Plan for dette skal utarbeides og godkjennes parallelt med den øvrige tekniske planlegging.

  §3. Bortsett for garasjer tillates ikke bebyggelse for annet enn boligformål.

  §4. Bebygd flate skal ikke overstige 25% av tomtens areal.

  §5. Gesimshøyden for boliger skal ikke være over 3,5 m målt fra tilliggende terrens høyeste punkt.

  §6. Bebyggelsen skal ha mønt tak med takvinkel mellom 22 og 40 grader. Bygningsrådet kan for grupper av boliger fastlegge annen takform.

  §7. Hvor ikke annet er vist skal bebyggelsen være minst 5,0 m tilbaketrukket fra regulert veiside. Garasje kan plasseres inntil 1,0 m fra regulert veiside, når den plasseres parallelt med kjørebanen.

  §8. Garasje kan oppføres i nabogrensen, uten brannmur, men innen rammen av bestemmelser i byggeforskriften.

  §9. Ved byggemelding skal garasje bises selv om den ikke oppføres samtidig med boligen.

  §10. På egen eiendom skal det være plass for min. 1 bil utenom garasje og snuplass.

  §11. Bygningsrådet kan godkjenne felles parkerings- og garasjeløsninger for boliger som planlegges og oppføres som gruppebebyggelse.

  §12. Tomteinndelings- og bebyggelsesplanen skal vise nærlekeplasser i henhold til Kommunale vedtekter.

  §16. Veier skal bygges som vist i planen. Frisiktsoner skal anlegges med veianlegget forøvrig. I frisiktsonen skal det være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers planum.

  §17. Områdene skal nyttes til rekreasjon, lek og idrett. I friområdene tillates ikke bebyggelse, dog kan bygningsrådet med formannskapet samtykke tillate oppført bygninger som har naturlig tilknytning til området og som ikke vil være til hinder for forutsatt bruk. Hvor det kan innpasses uten å sjenere, kan bygningsrådet tillate oppførelse av trafokiosker, og kommunaltekniske anlegg.

  §18. Samleveger skal være avkjørselsregulert. Hvor andre muligheter for avkjørsel foreligger enn samleveger, skal disse benyttes.

  §19. Innhegninger skal i samme veiflukt være av ens materiale og ha samme høyde. Gjerde skal ikke være høyere enn 0,8m over veiplanum. I skjæring og på fylling kan bygningsrådet fastsette annen høyde. Gjerders utførelse og høyde skal godkjennes av bygningsrådet.

  §20. Bare hvor særlige grunner foreligger vil bygningsrådet godkjenne forstøtningsmurer: Det kan da settes krav til høyde, utforming og utførelse av disse.

  §21. Skjæringer over 1,8 m bør unngås.

  §22. Ingen tomt kan beplantes med busker og trær som etter bygningsrådets skjønn kan virke sjenerende for offentlig ferdsel eller naboer. Den ubebygde del av tomten må gis en tiltalende form og behandling. Eksisterende vegetasjon bør bevares.

  §23. Terrengnivå må ikke forandres mer enn 1,0 m uten bygningsrådets tillatelse. Som slike forandringer regnes nedskjæringer, terrasseringer, forstøtningsmurer, fyllinger mv. I spesielt vakkert eller karakteristisk terreng kan bygningsrådet kreve utarbeidet en plan som viser utnyttelse hvor hensyn til eks. forhold er ivaretatt.

  §24. Bygningsrådet kan fastsette utvendig fasademateriale og taktekkingsmateriale i bebyggelsen.

  §25. Det er ikke tillatt ved privat servitutt å etablere forhold som strider mot disse bestemmelsene.

  §26. Når særlige grunner taler for det kan bygningsrådet gjøre unntak for disse bestemmelser innenfor rammen av bygningslovgivningen, og bygningsvedtektene for Karmøy kommune.

  I følge reguleringsplankart skal det opparbeides kjørevei og lekeplass for området.

  Omkjøringsveien er planlagt nord for tomten. Se vedlagt reguleringsplankart.

  Det må forventes videre utbygging av området, da ubebygde areal er regulert til boligbebyggelse.

  • kr 890 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 35 980,- (Omkostninger totalt)
  • kr 925 980,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Det ble i 2022 fakturert eiendomsskatt på kr. 2366,-. Tomten er ubebygd og kommunale avgifter vil forekomme ved utbygging.

  Ligningsverdi

  Det foreligger formuesverdi på kr. 720 000 fra inntektsåret 2021. Eier må påregne en formuesverdi på bolig på ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Det anbefales å kontakte Karmøy kommune for spørsmål vedr. reguleringsplan og angående muligehter for utbygging.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 29. des. 2023

 • Ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen
 • Oppdragsnummer: 01230308
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.