Lyngholmvegen

Sveio
Prisantydning

350 000,-

 • BRA
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger45 900,-
 • Totalpris395 900,-

3 flotte utsiktstomter selges enkeltvis eller samlet

Vei/vann/kloakk

Det er kommunal vei frem til tomt 57/22. Derfra er det tinglyst avtale til å bygge en privat vei langs ytterkant av vestsiden av tomt 57/22 som skal bøye over tomt 57/64 på nordsiden og nedsiden av byggegrunnen til den tomta og deretter komme inn på tomt 57/63 i nordre kant. Veien skal forøvrig gå videre til to tomter til som ligger bak den siste tomt. De tomtene har gbnr 57/61 og 57/62. Felles vann og kloakk skal gå i veien i iselve utbyggingsområdet. Se vedlagt kart for inntegnet trasè for veien.

Kjøper må selv anlegge septiktank på sin tomt. Det er allerede lagt et privat felles rør for overløpsvann fra tomt bnr. 22, over naboens tomt og 50m (slik kravet var fra kommunen) ut i sjøen for tomtene gnr. 57 bnr. 22, 27, 28, 61, 62, 63 og 64 (se vedlagt kart for løypetrase). For å avsette minst mulig spor i terrenget, ble mye av røret lagd i tunell som han boret gjennom fjellet. Innenfor byggeområdet skal rør skal gå i samme trasè som veien. Megler har ikke undersøkt om denne kloakkløsningen er lovlig, men selger opplyser at anlegget er omsøkt og laget etter kommunens anvisning. Arbeidet ble utført av lokal entreprenør ved navn Geir Flatnes. De andre tomtene må føre kloakken videre fra tomt 22 og til seg.

Tomtene er ikke tilknyttet offentlig vann. Det er opp til kjøper om man ønsker å lage til rette for privat løsning for seg selv eller om man ønsker å dele på dette mellom de 3 tomtene. Det er også 2 andre tomter som ikke er til salgs. Eierne der kan også kontaktes med tanke på et eventuelt samarbeid. Eventuelle felles vannledninger skal gå i samme trasè som veien.

Fiber skal legges i samme trasè som veien.

Samarbeidsavtale: Det er etablert en avtale for utbygging av vei, vann, kloakk og fiber og avtalen er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet. Alle interessenter bes sette seg grundig inn i denne før budgivning. Blant annet er det laget en kostnadsfordeling mellom tomtene for hhv vei, avløp og fiber samt hva som gjelder om det blir lagt kommunalt vann frem til området og f.eks. bare en av partene ønsker å koble seg på. Avtalen regulerer også hva som skjer dersom noen vil koble seg på vannledningen etter at utbyggingen har funnet sted. I avtalen er det også inntegnet en trasè for veien i vedlagt kart.

Prinsippet for fordeling av vedlikehold samt utbyggingskostnader for vei, avløp og fiber er slik: - Vei over bnr. 22 deles på 5. Hver av partene skal dekke sin 1/5-part. - Vei over bnr. 64 deles på 4. Eierne av bnr. 64, 63, 62 og 61 skal dekke hver sin 1/4-part. - Vei over bnr. 63 deles på 3. Eierne av bnr. 63, 62 og 61 skal dekke hver sin 1/3-part. - Vei over bnr. 62 dels på 2. Eierne av bnr. 62 og 61 skal dekke hver sin 1/2-part. - Vei fra bnr. 62 og videre deles på 1. Eier av bnr 61 skal dekke denne delen.

Kostnadene ved utbygging skal i første omgang tas av den Part som først ønsker/har behov for å bygge ut (Initiativtaker). Vedkommende skal da kontakte øvrige Parter for om mulig tilrettelegge for en samlet utbygging av hele strekket ved utbyggingen. Det skal omfatte både vei, avløp og fiber. For de Parter som blir "tvunget" med i utbyggingen på aktuelle tidspunkt må Initiativtaker foreta et utlegg tilsvarende deres andel. Partene som Initiativtaker legger ut for skal da signere gjeldsbrev til Initiativtager hvor deres andel spesifiseres og hvor det bestemmes at deres andel av utbyggingen forfaller til betaling når det første av følgende tidspunkt inntrer: - Når deres Eiendom overdras til ny eier eller - Når de starter fysiske arbeider på egen eiendom rettet mot etablering av infrastruktur eller bygging av bolig/hytte.

 • Beliggenhet

  Tomtene ligger i et boligområde på Lyngholm i Sveio som har utsikt til havet. Beliggende i rolig strøk. Turstier som fører til Ryvarden Fyr. Solrike tomter med nydelig solnedgang.

  Tomtene har meget flott, landlig og usjenert beliggenhet. Kort gangavstand til sjøen. Gode fiskeplasser like utenfor samt bademuligheter. Umiddelbar nærhet til flotte turområder langs kysten og bl.a. til Ryvarden fyr. Fra eiendommen er det ca. 10 minutters kjøring til Sveio sentrum. Her er bl.a. flere matvarebutikker og bakeri. I samme avstand ligger Sveio Golfpark med fullverdig 18 hulls bane og flotte fasiliteter. Ca. 20 minutters kjøring til Haugesund sentrum og alle fasiliteter.

  Adkomst

  Ut av Haugesund, følg skilting mot Buavåg. Ta av ved skilt mot Lyngholm. Følg veien og man får tomtene på venstre hånd.

  Regulering

  Kommuneplan for Sveio 2011-2023. Id 2011007 gjelder. Kvote "SB-49". Kvote for bustadreserve for område "SB-49" ligg per dags dato på 7 (dvs. 7 byggjetiltak i heile område). Dersom kjøper søker byggetillatelse før kvoten på 7 boliger er brukt opp så slipper man å søke dispensasjon for å bygge på tomtene. Dersom kvoten er brukt opp før det søkes byggetillatelse må kjøper påregne å søke dispensasjon både hos kommunen og fylkesmannen for bygging i LNF- område.

  Eigedom gnr. 57 bnr. 22, ligg i område «SB-49 (8)» med føremål «LNF-spreidd» og arealet visast med blågrønn farge. Med «LNF-spreidd» meinast landbruks-, natur- og frilutftsområde med spreidd bustadbygging ihht. § 5.2.1 i kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen sine føresegner gjeld.

  Det at eiendommen ligger i et uregulert område avsatt til LNFR-område iht. kommuneplan kan bety begrensninger for utvikling/påbygging, gjenoppbygging etc. For mer informasjon om kommuneplanen og dens bestemmelser kontakt megler eller se kommunens nettsider. Interessenter oppfordres spesielt til å gjøre egne tilleggsundersøkelser avhengig av egne planer med eiendommen og ev. selv kontakte kommunen.

  • kr 350 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 45 900,- (Omkostninger totalt)
  • kr 395 900,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Ingen kommunale avgifter på tomtene per dags dato.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Kart som viser kloakkledningens trasè, Tinglyst avtale om etablering og vedlikehold av vei, vann, kloakkledning og fiber over tomtene Lyngholm datert 03.09.2021 (tinglyst rett). Selgers Egenerklæring datert 06.05.2024. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 13. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01240120
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.