Nordre Buvika hyttefelt

Valevåg
Prisantydning

5 500 000,-

 • BRA
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger151 230,-
 • Totalpris5 651 230,-

Nydelig hyttefelt med 25 hyttetomter i solrike omgivelser og tett på sjøen - Kan bygge hytter på 120 kvm + garasje

Vei/vann/kloakk

Kjørevei skal være med 5m bredde inkl. veiskulder. Skal være felles for alle i planområdet og kan ikke stenges med bom e.l. KV1 og KV4 skal være tilgjengelig for allmenheten. Veiene skal ha et grøftesystem og sluker som tar tare på overvann og sigevann.

Det skal være avløp med slamavskiller. For plassering av slamavskiller, se vedlagt reguleringskart.

Hyttefeltet skal tilknyttes kommunalt vann. Tilknytning for kommunalt vann ligger ca. 1,5 km fra. Tilknyttes ca ved "Eidsvåg S" på vedlagt kart.

Tekniske planer for vei, vann, avløps- og kabelnett skal legges frem for kommunen til godkjenning før anleggsarbeidet starter, og de skal omfatte hele planområdet, også dersom feltet blir opparbeidet i ulike byggetrinn. Transformatorkiosk, kabelskap o.l. kan oppføres i området etter nærmere avtale og godkjenning av kommunen.

Beskrivelse om vedlagt VA og strøm kart: - Se XYZ felles grøftetrase - X er hvor kommunalt vann og strøm (ene alternativet) ligger nå. Her er det også Fiber. Fra punkt X til punkt Y skal kommunen betale for i følge selger. Dette da Søre Buvika også skal kunne koble seg på i fremtiden (nabohyttefelt lengre sør). - Y til Z skal være et samarbeid mellom Byggetrinn 1 og byggetrinn 2 (det vi selger nå) og kostnadene med denne strekningen for vann og strøm skal deles mellom disse. - Strøm kan hentes fra omtrent samme startpunkt som vannet. Det er også et annet alternativ om å gå fra Søre Buvika. Fagne vil også delta i å dekke sin andel av felles grøft med vann (kommunen) og strøm (Fagne) fra nettstasjon "Eidsvåg S " (x) og til ny nettstasjon (z). Se vedlagt kart.

 • Hele hyttefeltet selges samlet til utbygger, entreprenør eller privatperson - 25 tomter. Søknad om fradeling er levert kommunen.
 • Hovedtraseene av veiene er hovedsaklig ferdig bygget.
 • Skal tilknyttes offentlig vann og privat avløpsanlegg.
 • 2 fint stelte badeplasser i umiddelbar nærhet. Den ene ligger til byggetrinn 1 ved moloen like bortenfor. Den andre lange stranda ligger ved dette nye byggetrinnet.
 • Nydelige og solrike utsiktstomter
 • For hver tomt kan det føres opp en fritidsbolig med maks BRA 120 m2 i inntil 1,5 etasje.
 • For alle tomtene kan det i tillegg oppføres garasje/carport/bod/hagestue med samlet maks BYA 30 m2 og mønehøyde maks 4,5 m.
 • Tekniske planer for vei, vann, avløps- og kabelnett skal legges frem for kommunen til godkjenning før anleggsarbeidet starter.
 • Beliggenhet

  Tittelsnes ligger helt nord i Sveio, i det som tidligere var Valestrand kommune. Neset ligger der Bømlafjorden møter Ålfjorden, rett sør for Leirvik. Tittelsnes blir regnet som en del av tettstedet Valevåg. I dag er Tittelsnes en liten bygd med lite næringsaktivitet. Det er spredt bebyggelse med eneboliger, småbruk og hyttefelt. Ellers er bygda et populært turistmål om sommeren, med fine badeplasser og lang strandlinje. Det er 2 sandstrender og vakre badeplasser like ved hyttefeltet. Holsvika Friluftsområde ligger også like ved. Trinn 1 av hyttefeltet Nordre Buvika er utbygd og dette er trinn 2 og siste planlagte byggetrinn. Rikelig med friareal.

  Adkomst

  Hyttefeltet ligger på Tittelsnes øst for Valevåg. Man tar av til høyre fra E134 like før kirka i Valevåg dersom man kommer sørfra. Man kommer da inn på Tittelsnesvegen. Eter ca 1,9 kilometer tar man av til høyre og følger veien nesten helt ned til sjøen før man tar av til høyre igjen inn i Bjørgavegen. Etter ca 1 kilometer får man avkjørsel til hyttefeltet Nordre Buvika. Må ikke forveksles med Søre Buvika som er det neste hyttefeltet sør for Nordre Buvika. Veiene er omtrent ferdig bygget og man er velkommen til å befare eiendommen når man måtte ønske.

  Regulering

  Regulert for fritidsbebyggelse.

  Her er utdrag av enkelte elementer i reguleringsbestemmelsene, men hele er vedlagt salgsoppgaven og interessenter bes sette seg inn i disse.

  • For hver tomt kan det føres opp en fritidsbolig med maks BRA 120 m2 i inntil 1,5 etasje.
  • For alle tomtene kan det i tillegg oppføres garasje/carport/bod/hagestue med samlet maks BYA 30 m2 og mønehøyde maks 4,5 m. Desse byggene skal være tilpasset hovedbygningen på tomta og kan være frittstående eller bygget sammen med fritidsboligen.
  • Det er tillatt å justere terrenget +/- 0,5 m i forhold til regulerte kotehøyder.
  • Fritidsboligene skal oppføres minst 5 m fra kjørevei. Det skal være mulig å snu på egen grunn. Det skal være 2 parkeringsplasser pr. fritidsbolig der den ene kan være i evt. garasje/carport. Utkøyringen til veien må ha tilfredstillende sikt.
  • Parkering, evt. garasje og anneks kan legges på et lavere eller høyere plan enn regulert kotehøyde. Maks høgde fra gjennomsnittlig planert terreng til topp grunnmur skal være 40 cm.
  • Fritidsboligene kan ha forskjellig takform, men det må søkes å få til en god samanheng med bygningane på nabotomtene. Takformen skal bestemmes ved søknad om tiltak. For fritidsboliger med saltak skal takvinkelen være minst 25 grader. Ved saltak skal maks. mønehøyde være 7,0 m. For pulttak og flate tak er maks. mønehøyde 5,0 m. Mønehøyden skal måles fra gjennomsnittleg terreng.
  • Det skal opparbeides felles parkeringsplasser som vist i planen. Disse skal opparbeides sammen med de andre tekniske anleggene og skal fungere som gjesteparkering i hyttefeltet samt at P2, P3, P4, P7 og P8 skal være tilgjengelig for allmenheten.

  Rekkefølgekrav: 9.1 Tekniske anlegg skal være ferdig utbygde før det blir gitt byggeløyve til fritidsboligene. 9.2 Skråningene må sikres før byggjeløyve blir gitt - Gjelder annet område i planen og ikke disse tomtene i følge selger. 9.3 Området for friluftsformål skal tilbakeføres med unntak av veiskråninger. 9.4 Båtopptrekk skal bygges samtidig som småbåthavna - Allerede utført i følge selger.

  • kr 5 500 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,-
  • kr 151 230,- (Omkostninger totalt)
  • kr 5 651 230,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Det betales pr i dag ikke kommunale avgifter på tomten.

  Ligningsverdi

  Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli ca 30% av markedsverdi.

 • Diverse

  Inntegning av grenser på kart og bilder er omtrentlige og er ment som hjelp til å orientere seg. Endelige grenser på tomten vil bli fastsatt ved utskilling og oppmåling utført av Sveio Kommune. Mindre avvik må derfor aksepteres av kjøper.

  Ved overdragelse av denne eiendom (som ved alle ubebygde tomter) kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Kjøper bærer ansvaret for at han blir gitt konsesjonsfrihet til kjøp av eiendommen. Skulle kjøper mot formodning ikke oppnå dette, vil selger være skadesløs og vil utstede blancoskjøte til kjøper mot oppgjør som planlagt. Kjøper forplikter seg til å avhende eiendommen på nytt for egen regning og risiko.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 17. feb. 2023

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01230036
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.