Øklandsvegen 548

Sveio
Prisantydning

5 000 000,-

 • BRA278㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom4
 • Byggeår1650
 • Omkostninger142 150,-
 • Totalpris5 142 150,-

Småbruk/Landbrukseiendom med renovert våningshus, nyere driftsbygning, verksted/sauefjøs og 2 sjøparseller. Hjorteløyve.

Beskrivelse

Bygninger på eiendommen med varierende alder. Boligen er tilbygget og ombygget i flere omganger fra den opprinnelige konstruksjonen. Boligen ble renovert i 2020. Eier opplyser om at alt innvendig innredning i boligen ble fjernet i forbindelse med renovering. Det ble i gulv i hovedetasje og bad på loft lagt vannbåren varme. Vannet varmes ved hjelp av varmepumpe "luft til Vann".

Boligen har god standard og er i god stand, alder tatt i betraktning.

Det er oppført en frittstående driftsbygning (2021), hagestue og sauehus/verksted på eiendommen.

Detaljer

Våningshuset inneholder: Hovedetasjen: Vindfang , Stue/kjøkken , Vaskerom/teknisk rom, Bad hovedetasje, Soverom Loft: Gang , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Bad loft.

Hagestue

Driftsbygning med 3 porter og loft.

Verksted/sauefjøs.

Bygningsinformasjon

På eigedommen er det registrert eit våningshus (113) med bygningsnr. 173739524, ein garasjeuthus/anneks (181) med bygningsnr. 173739532 og to hus for dyr/landbruk (241) med bygningsnr. 300928547 og 173785194. Selger opplyser at det minste uthuset (mot vest) falt sammen og ble revet i vinter med tillatelse fra kommunen.

Kommunen har ikke opprinnlige bygningstegninger i sitt arkiv. Megler har derfor ikke anledning å få sjekket hva som opprinnelig var godkjent innredet i boligen. Tegninger i forbindelse med oppussing av av bolig og påbygg kan fåes ved henvendelse til megler. Tegninger på driftsbygning/garasje er mottatt av selger.

Se vedlagte tilstandsrapport utarbeidet av Knutsen Takst datert 29.04.2024 der byggemåte er nærmere beskrevet, og også gitte tilstandsgrader fremkommer. Tilstandsgradene tilsier hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå. For nærmere forklaring av tilstandsgrader og hva de angir, se s.4 i tilstandsrapporten.

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 3: Enebolig STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK Innvendig > Innvendige trapper Våtrom > Hovedetasje > Vaskerom/teknisk rom > Ventilasjon

På denne eiendommen har følgende fått tilstandsgrad 2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK Utvendig > Taktekking Utvendig > Taktekking - over inngang (utvendig) Utvendig > Terrassedør Innvendig > Radon Våtrom > Loft > Bad loft > Ventilasjon Tekniske installasjoner > Ventilasjon Tomteforhold > Terrengforhold

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK Utvendig > Nedløp og beslag Våtrom > Hovedetasje > Bad hovedetasje > Overflater vegger og himling Våtrom > Loft > Bad loft > Overflater vegger og himling Våtrom > Loft > Bad loft > Overflater Gulv Våtrom > Loft > Bad loft > Sanitærutstyr og innredning Våtrom > Hovedetasje > Vaskerom/teknisk rom > Overflater Gulv Tomteforhold > Utvendige vannledning Tomteforhold > Septiktank

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Se vedlagt rapport for mer informasjon

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest, rehabilitering/ombygging av våningshus gnr. 32 bnr. 1 datert 14.08.2020.

Sommerstua/hagestua er under 15m2 og frittstående. Den er dog. ikke omsøkt/godkjent i kommunen, noe som kreves i LNF-område.

Når det gjelder driftsbygningen, opplyser selger følgende om lovverket i Sveio kommune: " Du kan være ansvarlig byggherre (selvbygger) for garasje opp til 70m2, men du kan være ansvarlig byggherre for driftsbygning opp til 1000m2. Vi ville gjerne være våre egne byggherrer og utnytte plassen maksimalt, og vi hadde plass til en bygning på 7x11, altså 77m2. Siden vi ikke "driver" med noe, men hadde behov for en stor garasje, tok vi kontakt med kommunen og hadde et møte med dem. De sa at siden eiendommen var en landbrukseiendom, var det helt i orden å søke om å sette opp en driftsbygning. Så da gjorde vi det". Driftsbygningen er satt opp med selger som byggherre ved hjelp av lokal håndverker.

Selger finner ikke igjen skriftlig svar fra kommunen, men megler har mottatt tegninger av bygningen, plassering på eiendommen (09.06.2021) og nabovarsel (01.09.21). Selger opplyser at kommunen må ha gitt tillatelse i 2021 før nabovarsel ble sendt.

Ifølge matrikkelrapport ble det gitt igangsettingstillatelse for hus for dyr/landbr. lager 09.09.2021. I salgsoppgave og tegninger beskrevet som driftsbygning.

Adgang til utleie

Kommunen stiller vilkår om buplikt ved overtagelse av bebygd landbrukseigedom over 100 dekar.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Eiendommen har privat avløp/septik med pålagt kommunal tømmeordning.

Eigedommen har tilkomst direkte til fylkesveg.

Oppvarming

Det er montert varmepumpe "luft til vann". Hovedetasje og bad på loft har vannbåren varme i gulv. Vannet varmes ved hjelp av varmepumpe "luft til Vann". Det gis ingen garanti på anlegget av selger.

I stuen er det montert peisovn med stålpipe.

Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Landbrukseiendommen ligg i Auklandshamn i Sveio Kommune. Ca. 10 minutt fra E39 ved Rød.

  Adkomst

  Fra Haugesund følg skilting mot Sveio/Bergen. Ta så av mot Auklandshamn, inn på Øklandsvegen. Etter ca. 5,3 km. ta til venstre og fortsett videre på Øklandsvegen. Etter ca. 50 m. sving til venstre, følg veien videre ca. 100 m. og boligen er rett frem.

  Boligen merkes med «til salgs»-plakat fra Eiendomsmegler A.

  Åpner du annonsen på finn.no eller em-a.no, finner du en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering

  Eiendommen er regulert til Landbruksformål. Eiendommen ligger i LNFR-område (landbruk, natur og friluft samt reindrift). Nedenfor er det beskrevet fra kommunen sin side en mer detaljert info om eiendommen, da for hovedteigen gnr. 32 bnr. 1 og for gnr. 32 bnr. 22:

  Gnr. 32 bnr. 1 - hovedeigedommen: Planstatus: I vedlegget finn du oversyn over teigane i eigedomen gnr. 32 bnr. 1. Nedanfor skildrast plansituasjon for kvar teig for seg: 1. Teigen ligg i område «SB- 11(6)» med føremål «LNF-spreidd» arealet visast med blågrønn farge. Med «LNF-spreidd» meinast landbruks-, natur- og frilutftsområde med spreidd bustadbygging ihht. § 5.2.1 i kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen sine føresegner gjeld. Teigen er ikkje omfatta av ein reguleringsplan.

  1. Vestre del av teigen ligg med føremål «LNF» dvs. landbruks-, natur-, og friluftsføremål i kommuneplanen for Sveio kommune 2011-2023. Kommuneplanen sine føresegner gjeld. Teigen er ikkje omfatta av ein reguleringsplan.

  Austre del av teigen ligg i område «SB-11 (16) med føremål «LNF-spreidd» arealet visast med blågrønn farge. Med «LNF-spreidd» meinast landbruks-, natur- og frilutftsområde med spreidd bustadbygging ihht. § 5.2.1 i kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen sine føresegner gjeld.

  1. Teigen ligg i område med føremål «naust / båtopplagsplass». Arealet er vist med raud ring rundt den aktuelle teigen i kartet til detaljreguleringsplanen for «Hytter Vestvik - gnr. 31, bnr. 32» med planID 1999001. Reguleringsplanen sine føresegner gjeld. Dersom føresegner manglar gjeld kommuneplanen sine føresegner i tillegg.

  2. Teigen ligg i område med føremål «friluftsområde», «køyreveg», «kai», «Annen veggrunn – grøntareal», «kai», «Friluftsområde i sjø og vassdrag» og «Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone» i reguleringsplanen for «Fagerland og Bjørkelio gnr. 30 bnr. 2 m.fl.» med planID 2022001. Reguleringsplanen sine føresegner gjeld. Dersom føresegner manglar gjeld kommuneplanen sine føresegner i tillegg.

  1. , 6., 7., 8. og 10. Teigene ligg med føremål «LNF» dvs. landbruks-, natur-, og friluftsføremål i kommuneplanen for Sveio kommune 2011-2023. Kommuneplanen sine føresegner gjeld. Teigen er ikkje omfatta av ein reguleringsplan.

  2. Teigen ligg med føremål «friluftsområde» friluftsføremål i kommuneplanen for Sveio kommune 2011-2023. Kommuneplanen sine føresegner gjeld. Teigen er ikkje omfatta av ein reguleringsplan.

  Gnr. 32 bnr. 22 Planstatus: Største delen i vest av eigedomen ligg i område «SB-11 (16) føremål «LNF-spreidd» arealet visast med blågrønn farge. Med «LNF-spreidd» meinast landbruks-, natur- og frilutftsområde med spreidd bustadbygging ihht. § 5.2.1 i kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen sine føresegner gjeld. Den delen av teigen er ikkje omfatta av ein reguleringsplan. Eit smal areal, langs austre eigedomsgrensa ligg langs føremål «køyreveg» i kartet til detaljreguleringsplanen for «Hytter Vestvik - gnr. 31, bnr. 32» med planID 1999001. Det går ikkje klart fram av kartet kva føremål den delen av eigedomen er regulert til. Reguleringsplanen sine føresegner gjeld. Dersom føresegner manglar gjeld kommuneplanen sine føresegner i tillegg.

  Gnr. 32 bnr. 37 Planstatus: Største delen i vest av eigedomen ligg i område «SB-11 (16) føremål «LNF-spreidd» arealet visast med blågrønn farge. Med «LNF-spreidd» meinast landbruks-, natur- og frilutftsområde med spreidd bustadbygging ihht. § 5.2.1 i kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen sine føresegner gjeld. Den delen av teigen er ikkje omfatta av ein reguleringsplan. Eit lite areal, langs austre eigedomsgrensa ligg med føremål «hytter, fritidsbebyggelse» i kartet til detaljreguleringsplanen for «Hytter Vestvik - gnr. 31, bnr. 32» med planID 1999001. Reguleringsplanen sine føresegner gjeld. Dersom føresegner manglar gjeld kommuneplanen sine føresegner i tillegg.

  • kr 5 000 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 15.900,-
  • kr 142 150,- (Omkostninger totalt)
  • kr 5 142 150,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 9 811,- pr. 2024. Dei kommunale gebyrer fordeler seg på følgende poster:Vatn: 5 883,- Feiing/tilsyn: 614,- Renovasjon: 3 313,- Slam: - ,- Avløp: -,- Totalt for 2024 kr. 9 811,-.Årlige kostnader blir fordelt på 2 terminar. Slam fakturerast kvart 2. år for bustad og kvart 4. år for fritidsbustad.Avløp/slam kommer på neste faktura for 2025. For 2023 var kostnaden kr. 1 084,- for våren og kr 1 084,- for hausten. For 2025 vil gebyr for avløp/slam tilkomme med en kostnad på ca kr 2 400,- iflg Sveio kommune.

  Ligningsverdi

  kr 346 003,- for 2022

 • Diverse

  Selger opplyser at det er uttak av en hjort og p.t. ubegrenset rådyr. Løyve for felling av hjort er leid bort til en lokal person. Det betales ikke vederlag, men eier får en halv hjort.

  Kjøper er ansvarlig for å sette seg inn i salgsprospektet, reguleringsplaner, kommuneplan, beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang på. Dersom noe er uklart, ta kontakt med megler slik at saker kan bli avklart før en bindende avtale finner sted.

  Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at avvik og feil kan forekomme.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet boligselgerforsikring på våningshuset. Det lar seg ikke å tegne BSF på øvrig av landbrukseiendommen.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Tilstandsrapport Egenerklæring Oversiktskart Utskrift fra Gårdskart Reguleringskarter

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 29. mai 2024

 • Oppdragsnummer: 01240176
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.