Stoltenberggata 25A

Haugesund
Prisantydning

6 500 000,-

 • BRA545㎡
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår1910
 • Omkostninger204 730,-
 • Totalpris6 704 730,-

Risøy - Sjøhus/utviklingseiendom med tidligere rammetillatelse for 3(4) leiligheter - 1109 m2 tomt, 47 meter sjølinje!

Bygningsinformasjon

Bærende bindingsverkskonstruksjon av tre, fasader antatt i engelsk mur. Taket er tekket med skifer. Bygget er vernet. Tiltak utvendig på fasade skal utføres i løpende samråd med byantikvar.

Betydelige arbeider utført på tak, fasader, kai og tomt ca 2014-2016 + 2022, se punktvis oppstilling fra selger;

•Rammetillatelse er tidligere gitt for garasjeanlegg, terrasser og innredning av 3 leiligheter.

•Rammetillatelsen er i dag utgått. Dette er normalt når prosjektet ikke har hatt fremdrift med søknad om videre igangsettelsetillatelse. Det er heller ikke søkt om rammetillatelse etter nye tegninger er laget.

•Skifere ble tatt av og sutaket ble byttet (fjøler av en vis adel som byantikvaren krevde)

•Taket ble rettet og det ble satt på nye hanebjelker (3x9 av en vis adel som byantikvaren krevde)

•Taket ble isolert med 5 cm isolasjon deretter asfalt plater som også isolerer iflg byggmester like mye som 5 cm isolasjon, deretter 5 cm lufting før sutaksplater, papp, riper, lekter for montering av skiferen på nytt.

•Det ble montert inn 14 stk velux vinduer (7 stk som er 180 cm høyde, 3 stk som er 252 cm høye og 4 som 118 cm høye med zink beslag)

•Det er montert nye zink takrenner og zink over gesimsen

•Murveggen bak vinnehuset er ny pga den hadde sprekker slik at den er murt opp på nytt. Det er også satt inn vindu i murveggen.

•Vinnehuset er nytt (dvs bjelker, tak og klendning, her også etter byantikvarens krav med hensyn til material valg).

• Mye av murveggen i 1 og 2.etasjen er også murt opp på nytt. Det ble satt inn 9,2 kwh varmepumpe i 1.etg 2022, garanti til 2027. Nye bjelker og gulv ble lagt i 4.etg i 2022.

•Hele sjøhuset er rengjort, primet og deretter malt med 2 strøk (farge etter krav fra byantikvaren)

•Sjøhuset er nesten ferdig ryddet innvendig

•Det er støpt en kraftig mur mot syd i bakkant hvor terrassene kommer

•Det er fjernet 24 billass med stein og mold fra nord og sydsiden (med lekter/ slepebåt og gravemaskin)

•På sørsiden er det fjernet en stor stålkonstruksjon

•Kaifronten ble reparert med store steiner som det var originalt (men det hadde rast ut)

•Deretter ble det støpt betongkai på nord og sydsiden av sjøhuset

•Det er støpt inn 10 stk stål pullerter i kaien, det er også monter lastebildekk/ fender langs hele kaien (47 meter)

•Eiendommen er oppmål av Haugesund kommune i 2014

•Behandlingskostnader hos Haugesund kommune er selvsagt betalt

•Vann og kloakktilknytning er betalt. Ny vannledning er lagt til eiendommen, dvs det er bare å åpne kranen og vannet kommer i ny vannslange.

Arbeidene på bygget er i hovedsak utført av Byggfirma Kjellesvik og Severinsen AS og murer Glen Espeland. Graving og muring ute utført av Wigleik Sjøen og ved egeninnsats.

Det presiseres at salgsobjektet er en utviklingseiendom og at bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 kan fravikes ref eiendomsmeglingsloven § 1-4 tredje ledd. Dette innebærer bl.a. at kjøper påtar seg ansvaret for å undersøke og sette seg inn i alle aspekter vedr. eiendommens-/byggets reguleringsstatus, adkomst, tilstand, tilknytning og rammetillatelse mv.

Primærrom

Stoltenberggata 25A Bruksareal 1. etasje: 135 kvm Opplyst BRA gjelder eksisterende bygg etter innredning og er hentet fra tidligere plantegninger. Areal på hems er ikke målbart og heller ikke inntatt. BTA er beregnet på grunnlag av samme tegninger. Det må påregnes avvik ved oppmåling av faktiske 1. etasje: 153 kvm 1. etasje: 153 kvm 1. etasje: 104 kvm

Ferdigattest

I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for oppføringen av bygningsmassen. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/kreve ferdigattest.

Det foreligger dog ferdigattest vedr. rehabilitering og ferdigstillelse av tak (endring av bygg) datert 30.01.2020.

Vei/vann/kloakk

Tilknytningsavgifter vann og avløp er betalt av selger. Krav til planlagt adkomst fremgår av rammetillatelsen. Ny vannledning er lagt til eiendommen, vann er skrudd av i veien. Kjøper må selv planlegge, besørge og bekoste alt av strøm, vann og avløp på eiendommen. Avløp er tenkt med egen pumpestasjon på nordsiden av bygget, med rør til kum i parkering nord for eiendommen. I følge selger er det også mulig å koble seg på kloakkpumpe i sør, tilhørende eier av 39/253. Tilkoblingsavgift på ca. kr.16.000,- per leilighet.

Oppvarming

Bygget har installert varmepumpe i 1.etg. Det gis ingen garanti på varmepumpe av selger. Ellers elektrisk oppvarming i boligen. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

 • Beliggenhet

  Eiendommen ligger sør på Risøy, med gangavstand til indre kai og byens fasiliteter.

  Adkomst

  Fra Haugesund sentrum, kjør over broen til Risøy og ta til venstre John Risøens gate. Deretter til venstre og så til høyre i Sundgata. Ta til venstre helt sør i Sundgata og deretter til høyre Stoltenberggata. Nr 25a ligger på venstre side. Mulig så å kjøre videre sørover og deretter til høyre for å komme tilbake til John Risøens gate.

  Regulering

  Bygningen/sjøhuset er regulert til bevaring. Eiendommen ligger i område regulert til blandet formål; bolig, kontorer, forretninger mv. BYA max 60%. RL-1156 kart og bestemmelser følger vedlagt. RL-1156 gjelder foran ny kommuneplan.

  • kr 6 500 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 204 730,- (Omkostninger totalt)
  • kr 6 704 730,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  Det foreligger ingen informasjon om kommunale avgifter, men kjøper må påberegnes kostnader for eiendomsskatt. Det er p.t. ikke avtale om renovasjon.Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk.

  Ligningsverdi

  kr 310 390,-

 • Diverse

  Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

  Eiendommen overleveres i den stand som observert på visning, uten videre rydding og utvask.

  Interessenter oppfordres til å studere vedlagte rammetillatelse og innhente øvrige vedlegg som grunnlag for å vurdere potensialet i eiendommen.

  Servitutt 616 tinglyst 21.05.1949 vedr disp. fra bygningsloven vedr. vinduer foreligger ikke hos Statsarkivet.

  Sentrale lover

  Næringseiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysninger selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Som kjøpekontrakt benyttes standard kjøpekontrakt utarbeidet av Eiendomsmegler A.

  Eiendommen selges som den er etter avhendingsloven § 3-9. Avhendingsloven § 3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper overtar det fulle ansvar for skjulte feil og mangler. Selger har dog plikt til å opplyse om skjulte feil og mangler som selger kjenner til. Selger er ikke kjent med at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Selger er heller ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i salgsoppgaven og vedlagte dokumentasjon. Dersom salgsoppgaven skulle vise seg å mangle relevant informasjon eller inneholde uriktig informasjon som selger ikke var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere, kan kjøper ikke rette noe form for krav mot selger etter avhendingslovens §§ 3-7 og 3-8. Kjøper kan kun påberope mangler etter avhendingslovens § 3-7 og § 3-8 i de tilfeller selger har opptrådt svikaktig eller forsettlig, og bestemmelsenes øvrige vilkår er oppfylt. Kjøper plikter å oppfylle sin undersøkelsesplikt etter avhendingsloven § 3-10. Dersom det er behov for avklaringer anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.Avhendingslovens § 4-19 fravikes i sin helhet. Reklamasjon må finne sted snarest etter at kjøper oppdager eller bør oppdage et eventuelt avtalebrudd, og under enhver omstendighet senest ett - 1 - år etter avtalt overtakelse.En forutsetning for salget er at skjøtet på eiendommen tinglyses på kjøper i forbindelse med overtakelsen.

  Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

  Bestemmelsene i Eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 fravikes jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4 tredje ledd.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Rammetillatelse, RL1156, eiendomskart, samt gamle og nye arkitekttegninger inngår i salgsoppgaven. Øvrige dokumenter som utskrift bygningsdata, matrikkelbrev, reguleringskart og -bestemmelser og godkjente bygningstegninger mv kan fåes ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 25. apr. 2024

 • Ansvarlig megler: Joakim Steine
 • Oppdragsnummer: 01240039
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.