Stølsvik/Vikane

Tysvær
Prisantydning

1 075 000,-

 • BRA
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger40 605,-
 • Totalpris1 115 605,-

SKJOLDAFJORDEN - Nydelig solrik tomt med flott utsikt

Vei/vann/kloakk

Tomta får bruksrett på eksisterende vei fra hovedvei. En får ikke eierrettigheter til veien, men har vedlikeholdsplikt på sin andel av veistrekningen. Eiendommen får også veirett ned til naustområdet som utelukkende skal brukes til nytteformål. Vedlikeholdsplikten på denne del av vegen er 1/13. Fra veien ned til naustområdet og til en har passert siste eksisterende hytte (på vei mot tomtene) er andelen 1/8 og siste biten frem til disse nye tomtene er andelen 1/3. Tomteselger/grunneier har ingen vedlikeholdsplikt på veien.

Det legges opp strøm til tomta. Utbygger har boret et felles borehull for vann for de tre tomtene som ligger samlet. Tomtekjøperne har all fremtidig vedlikeholdsansvar. Dette gjelder både generelt vedlikehold og eventuelle nyinvesteringer i anlegget. Egen strømmåler er anskaffet og montert på bruksnummer 24 og eierne av denne tomta må betale hver sin 1/3 av bruken.

Avløp: Etter gjeldende reguleringsbestemmelser. Ta kontakt med kommunen for mulighet for vannklossett, da kjøper av tomt bnr. 24 har fått tillatelse til dette.

 • Beliggenhet

  Tomta ligger på østsiden av Skjoldafjorden. Særdeles naturskjønt område. Mange mener det er den flotteste plassen i fjorden. Tomta er lett tilgjengelig med vei helt frem. Ligger høyt i terrenget med flott sjøutsikt mot vest og delvis mot syd/sydvest. Kort gåtur på kjørbar vei ned til nydelig naustområde med kai og sandstrand. Tomta får båtplass ved ferdig montert betongflytebrygge sammen med de to nabotomtene og grunneier.

  Med båt har en tilgang til hele Skjoldafjorden og gjennom slusene inn til Grindafjorden. Butikk og bensinstasjon i Skjoldastraumen. Går en sydover/vestover Skjoldafjorden kommer en ut til Borgøy som har øl og komleservering for båtfolk og Hervik med restaurant/aktivitetstilbud. Kort vei til klatreparken i Nedstrand.

  Adkomst

  Fra E134 tar en av i retning Skjoldastraumen ved Grinde. Følg veien til slusene i Skjoldastraumen. Det er nøyaktig 8 km fra bensinstasjonen i Skjoldastrumen til avkjørselen til hyttefeltet. Ca 300m forbi avkjørsel til Kreppene er det et lite hvitt skilt merket med 27d på høyre side av veien. Ta inn til høyre her og følg veien til endes.

  Regulering

  Tomta er regulert til fritidsbebyggelse. Utdrag fra reguleringsbestemmelsene: - Maks bebygd areal for hyttene er 100 kvm. - Maksimal gesimshøyde er 2,8 meter og maks mønehøyde er 4,5 meter. - Det skal installeres toalett av typen multromstype som skal godkjennes av Tysvær kommune, med mindre det blir gitt tillatelse til installering av vannklosset/avløp etter godkjente planer. - Område for naustbebyggelse kan bebygges med 3 boder med størrelse inntil 5 kvm. Bodene skal ha saltak og maks mønehøyde 2,5 meter. - Området merket med friområde vann skal bare benyttes til friluftsaktiviteter. - I området for felles vei sør for det viste kaiområdet, er det forankret en flytebygge med effektiv lengde på 15 meter. Flytebryggen er plassert slik at den fungerer som et fysisk skille mellom båttrafikk ved kaien og bruken av badeplassen. På den andre siden av flytebryggen som vender mot badeplassen, kan det ikke legges til rette for fortøying av båter.

  • kr 1 075 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 540,-
  • Tinglysing skjøte kr. 540,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,-
  • kr 40 605,- (Omkostninger totalt)
  • kr 1 115 605,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Kommunale utgifter

  kr 12 555,- for år 2021. Det er fire terminer pr år.

 • Diverse

  Parkering på egen tomt og felles gjesteparkering like ved tomta.

  Selger har montert flytebrygge fra Etne Betong. Det legges til rette for punktfeste på denne i vestre enden. Grunneier disponerer begge langsidene. Tomtekjøperne av de tre tomtene som ligger samlet har all fremtidig vedlikeholdsansvar for bryggen. Skulle bryggen bli ødelagt av is, naturfenomener eller lignende er det tomtekjøperne/hytteeierne som selv må anskaffe ny.

  Bod ved sjøen: Det er avsatt plass til å sette opp en bod med størrelse på inntil 5 kvm til hver tomt (på gnr. 133 bnr 19) til utstyr etc. ved sjøen. Dette blir opp til tomtekjøperne å eventuelt bygge selv. Bodene skal ha saltak og maks mønehøyde 2,5meter. Et eventuelt slikt tiltak er ikke omsøkt godkjent i kommunen.

  Trær: All fremtidig felling av trær på grunneiers eiendom må avtales med grunneier.

  Det er ikke odel på denne eiendom.

  Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 16. apr. 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01230174
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.