Utsira Tomt 26/100

Utsira
Prisantydning

650 000,-

 • BRA
 • EierformSelveier
 • Soverom0
 • Byggeår
 • Omkostninger33 400,-
 • Totalpris683 400,-

Nordvikvågen: En utrolig flott tomt ved sjøen for bolig eller hytte

Vei/vann/kloakk

Det er ikke offentlig avløpsanlegg i akkurat dette området i Nordvikvågen. Kommunalt vann i tomtegrense.

 • Beliggenhet

  Beliggende i Nordvikvågen på idylliske Utsira. Her er det korte avstander til det meste. Spaser til Joker butikk med alt av dagligvarer og en koselig kafe. I tillegg til dette har man skole, barnehage, Sirahallen med svømmebasseng i nærheten. Øya er viden kjent for sitt rike fugleliv og gatekunst. En spasertur rundt om på øya er virkelig en opplevelse i seg selv! Ta turen ut og senk skuldrene. Her slapper man virkelig av!

  Utsira er Norges mest vestliggende og minst folkerike kommune med ca. 200 fastboende innbyggere.

  Adkomst

  Man tar ferije fra Risøy i Haugesund. Fra ferjeleiet ved Nordvikvågen: Følg Utsiravegen ca 25 meter og ta til høyre inn mellom bebyggelsen. Tomta ligger i enden av veien på høyre side.

  Alternativt kan en åpne annonsen på finn.no, på annonsens høyre side er det en kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

  Regulering
  • Tomta ligger i område som reguleringsplan fra 2006 er regulert til kombinert formål bolig/fritid.

  • Vedlagt bestemmelsene til reguleringsplan og reguleringsplankart som gjelder for bygging i Nordevågen. Skal tomta bebygges må det også søkes dispensasjon fra 100 meter beltet på grunn av at reguleringsplanen er fra 2006. Dette anses mer som en formalitet i følge kommunen, men krever søknad.

  • Reguleringsplanen har som formål å bevare streng struktur med omkransede allmenninger, fargevalg og takhøyde i indre havn. Samt videreutvikle eksisterende mangfold i materialer, takvinkler og detaljer i området. Det skal utarbeides egen veileder for bevaring og kvaliteter i bygningsmiljø.

  Videre skal reguleringsplanen:

  • Skape ny aktivitet ved å regulere til nye bolig og fritidstomter.

  • Rensing og sanering av avløpsvann fra indre havnebasseng.

  • Synliggjøre områder hvor eksisterende strandlinje skal bevares.

  • For kjøper er det viktig å gå i tett dialog med Utsira kommune/Rogaland Fylkeskommune for hva som kan bygges på tomta. Mye ulikt kan tillates så fremt det er innenfor rammene i punkt 1.6.3 i reguleringsbestemmelsene.

  • Gjeldene reguleringsplan sier noe om hva som kan bygges på tomta – punkt 1.6.3 - Nybygg. I tillegg er punkt 11 Ønsket utvikling – Mål for utvikling i Nordevåen sentralt mht til hva som kan bebygges på tomta.

  Nybygg punkt 1.6.3: Nybygg kan godkjennes innenfor planområdet under forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering, farger og lignende som harmoniserer med den eksisterende verneverdige struktur og bebyggelse i området. Nybygg kan ha et nytt uttrykk og nye materialer, men må harmonere med omgivelser.

  I bestemmelsene fremkommer at man kan bygge enten bolig eller fritidsbolig.

  Bolig bestemmelser:

  Behandles på lik linje som med kommuneplan 2004-2016. Tiltak som krever søknad og tillatelse etter §93 i pbl, behandles i formannskap. tiltak som krever disp. fra kommuneplanen behandles i formannskap med endelig vedtak i kommunestyre. Reguleringsplanen legger vekt på fortetningsprinsipp. Det gis derfor adgang Særskilte brannkrav ved bygging innenfor 8 meter fra eksisterende bygg. Krav til brannhemmende materialer.

  Fritid bestemmelser:

  Ny fritidsbebyggelse kan ha maksimalt 90 kvm. brutto grunnareal i maksimum 2,5 etasjer. Det gis ikke adgang til oppføring av nye garasjebygg på fritidseiendom. Særskilte brannkrav ved bygging innenfor 8 meter fra eksisterende bygg. Krav til brannhemmende materialer.

  Annet:

  Alle tiltak i dette spesialområde bevaring skal forelegges antikvarisk myndighet fortiden Rogaland Fylkeskommune.

  Det er regulert til småbåthavn i indre havn i Nordvikvågen. Merket S i plankartet.

  Søknadsprosess:

  Skal du oppføre ny bolig på egen tomt, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt. Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført. Alle håndverkere (firmaer) må ha godkjent ansvarsrett for sine fagområder.

  For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden, og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene, være godkjent av kommunen. Følgende kriterier må være oppfylt:

  Nabovarsling må være foretatt.

  Boligen må oppfylle alle kravene til tiltaket i plan- og bygningsloven, slik som avstand til nabo, visuell utforming og tekniske krav. Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

  Det betales et gebyr for saksbehandlingen.

  • kr 650 000,- (Prisantydning)
  Omkostninger
  • Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
  • Tinglysing pantedokument kr. 500,-
  • Tinglysing skjøte kr. 500,-
  • Gebyr e-tinglysing kr. 250,-
  • Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 15.900,-
  • kr 33 400,- (Omkostninger totalt)
  • kr 683 400,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2.5% av endelig kjøpesum.

 • Sentrale lover

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Finansiering

  Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Haugesund Sparebank eller Skudenes & Aakra Sparebank sine rådgivere.

  Boligselgerforsikring

  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring

  Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

  Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven

  Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

 • Vedlagt følger Reguleringsplanbestemmelser, reguleringsplankart og eiendomskart. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.

Lurer du på hvor mye du kan låne? Sjekk ut lånekalkulatoren til din lokale bank.

Sist oppdateret: 15. mai 2024

 • Ansvarlig megler: Vidar Opheim
 • Oppdragsnummer: 01230636
 • Eiendomsmegler A AS Org. nr. NO 893527702 MVA

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket.

Før du fortsetter!

For å gi deg en bedre opplevelse bruker vi informasjonskapsler for å lagre ikke-sensitiv informasjon om de valgene du gjør. Godkjenn vår bruk av cookies, eller tilpass på innstillinger.

Informasjonskapsler som nettstedet ikke kan fungere skikkelig uten. Dette inkluderer informasjonskapsler for tilgang til sikre områder og CSRF-sikkerhet. Vær oppmerksom på at Crafts (CMS) standard informasjonskapsler ikke samler inn personlig eller sensitiv informasjon.

Statistiske informasjonskapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.